خرید روسری آخرین بازمانده نقشه ترور هیتلر در گذشت

فیلیپ فن بوسلاگر، آخرین نفر از گروه افسران ارتش آلمان که در ترور نافرجام هیتلر شرکت داشت در سن 90 سالگی در آلمان درگذشت.

به گزارش بی بی سی، وزیر دفاع و رهبران احزاب سیاسی شرکت این افسر را در نقشه قتل هیتلر سرمشق آزاد اندیشی و دفاع از انسانیت نامیدند.

کورت بک، رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان، در یک نامه تسلیت خطاب به همسر فیلیپ فن بوسلاگر، او را از افسران جنبش مقاومت در برابر دیکتاتور و یک سرمشق نامید.

فن بوسلاگر، افسر ارتش آلمان که در دوران تسلط نازیها مخالف دیکتاتوری آن زمان بود و بطور پنهانی با گروهی از افسران مخالف هفکری و همکاری داشت در سن 90 سالگی در شهرآلتنار واقع در نزدیکی بن در گذشت.

یکی از اقدامات “متهورانه” این افسر دوران دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیست ها در آلمان و نیز در اثنای جنگ دوم جهانی، مشارکت در نقشه قتل “پیشوا” بود.

فیلیپ فن بوسلاگر همراه با گروهی از افسران مقاومت به سرپرستی کلاوس شنک فن اشتاوفنبرگ ، نقشه قتل هیتلر را طرح کردند و با اینکه این نقشه در روز 20 ژوئیه 1944 با انفجار بمبی در یک نشست نظامی برای بررسی اوضاع جنگ که هیتلر درآن حضور داشت به مرحله عمل رسید ولی هیتلر از آن جان سالم بدر برد.

تیرباران افسران شرکت کننده در سوء قصد
اشتاوفنبرگ، افسری که بمب را در کیف خود جای داده وهنگام شرکت در جلسه آنرا نزدیک هیتلر قرار داد ه بود بدنبال نافرجام ماندن ترور هیتلر، بازداشت و همراه با گروهی از افسران دیگر تیرباران شدند.

افسرانی که به اتهام شرکت در ” توطئه قتل پیشوا ” بازداشت، شکنجه و تیرباران شدند در جریان بازجوئی ها حاضر به افشای نام کسی که بمب را تهیه کرده بود نشدند و در نتیجه بوسلاگر، که تهیه کننده بمب بود به چنگ ماموران اس اس نیفتاد و پس از پایان جنگ و شکست نظام نازیها توانست با برخورداری از احترام به کار و زندگی خود ادامه دهد.

آقای بوسلاگر تا پایان عمر خود با سفر به نقاط مختلف آلمان به سخنرانی درباره جنایات نازیها و شرکت در امور نیکوکاری اشتغال داشت.

طبق گفته او افسرانی که تصمیم به از میان بردن هیتلر گرفته بودند از برنامه قتل عام یهودیان و طرح هلوکاست اطلاع یافتند و تحت تاثیر وجدان آگاه خود راه مقاومت و نابودی هیتلر را انتخاب کردند.

یکی از زمینه های فعالیت این آخرین افسر بازمانده از افسران تدارک ترور نافرجام هیتلر، سخنرانی در مدارس بمنظور افشای محتوای غیر انسانی و ویرانگرایانه رژیم هیتلر بود.

فرانس یوزف یونگ ، وزیر دفاع آلمان گفت آقای بوسلاگر بعنوان یک افسر با شهامت علیه یک نظام ناحق و ضد آزادی قیام کرد .

بیست ژوئیه 1944 در تاریخ آلمان
بیست ژوئیه 1944 که همان روز ترور نافرجان هیتلر است، در تاریخ بعد از جنگ دوم جهانی نقش مهمی دارد و همه ساله در روز 20 ژوئیه مراسم بزرگی به این مناسبت در آلمان برگزار می شود و مقام های سیاسی نظامی و احزاب آلمان از این روز بعنوان نمونه روشنی از مخالفت بسیاری از نظامیان علیه اعمال فاشیستی نظام ناسیونال سوسیالیست ها و تنفر از شخص هیتلر یاد می کنند.

روزنامه ها و رسانه های آلمان با استفاده از این مناسبت و بویژه با یاد آوری شخصیت و مبارزات فن اشتاوفنبرگ که شخصا اجرای ترور را در سالنی که هیتلر حضور داشت برعهده گرفت، مقالات مفصلی درباره جنایات دوران هیتلر و مسائل جنگ دوم جهانی انتشار می دهند.