خرید روسری ائتلاف اصلاح‏طلبان براي رياست‌جمهوري؟

جلسه مشترك روساي استاني ، اعضاي شوراي سياست گذاري، اعضاي كميته تبليغات و شوراي مركزي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان برگزار شد.عبدالله ناصري، سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، با اعلام اين خبر در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت:« در اين جلسه روساي ستادهاي استاني با بررسي وضعيت انتخابات جمع بندي هاي خود را ارائه دادند و آنچه مورد تاكيد قرارگرفت ائتلاف گسترده به عنوان يك تجربه موفق در ميان اصلاح طلبان بود.»وي افزود:« در اين جلسه تاكيد همگان بر حفظ ائتلاف بود و اينكه ستاد ها هسته هاي اوليه‌ي خود را در سراسر كشور داشته باشند و كماكان با همين ساختار خود را براي انتخابات رياست جمهوري آينده آماده كنند.»ناصري در توضيح محتوي مباحث مطرح شده در اين باره در جلسه ستاد اصلاح‌طلبان، افزود:« دوستان در ستاد هاي استاني اشاره داشتند به اينكه براي رياست جمهوري بايد به طور جدي در قالب يك ائتلاف وارد شد، چرا كه اوضاع بسيار حساس و خصوصا آثار و تبعات مشكلات اقتصادي در شهرستان ها و استانهاي كشور محسوس است و فردي بايد بيايد كه بتواند مورد اجماع عمومي واقع شده و قابليت برون رفت از مشكلات را داشته باشد و مشخصا تمام روساي استاني اعضاي ستاد و دبيران كل احزاب بر اين نكته تاكيد داشتند كه نخبگان و بزرگان اصلاح طلبان آقاي خاتمي را براي حضور در انتخابات رياست جمهوري متقاعد كنند.»ناصري ادامه داد:« آنچه مجدد مورد تاكيد قرار گرفت خوشحالي عمومي روساي ستادهاي استاني بود از اينكه علي رغم محدويت‌ها، مجلسي شكل گرفت كه براي جناح مقابل قابل پيش بيني نبود.»وي ادامه داد:« همچنين گزارش مبسوطي از وضعيت رخ داده در شهر ايوان در استان ايلام ارائه شد و اظهار تاسف عمومي و تقبيح عملكرد مسوولين بر اين سر حادثه مورد تاكيد قرار گرفت.»سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان درخاتمه گفت:« در نشست روز گذشته اصلاح طلبان در تهران ضمن تقبيح اين حادثه، از مسوولين وزرات كشور ، نيروهاي مسلح ، شوراي عالي امنيت ملي و شخص رييس جمهور خواسته شد كه موضوع را پيگيري كرده و مسببين اين حادثه را محاكمه كنند.»