خرید روسری تصویر: پاسخ دانشگاه آزاد به سلیمی‏نمین

 
دفتر ریاست هیات امناء دانشگاه آزاد به نامه عباس سلیمی نمین به دادستان تهران پاسخ داد. در این نامه که با امضای آقای مهدی هاشمی به الف ارسال شده است، آمده است: