خرید روسری خداحافظي «گيل آبادي» با راديو جوان

مدير سابق راديو جوان با حكمي از سوي معاونت صدا، از مديريت راديو جوان به رياست اداره كل نمايش راديو تغيير سمت داد.
به گزارش فارس، حسن خجسته، معاون صدا در احكام جداگانه‌اي، اقدام به نصب و تغيير  چهار مدير در شبكه‌هاي راديويي گوناگون كرد.
بنا بر اين گزارش، شايعات رفتن «شهرام گيل آبادي» مدير راديو جوان سرانجام به حقيقت پيوست و او مديريت شبكه راديويي جوان را به «مسعود احمدي افزادي»، مدير كل سابق صداوسيماي مركز گلستان واگذار كرده و خود مسئوليت و رياست اداره كل نمايش راديو را بر عهده گرفت.
همچنين در حكم ديگري، خانم «طالبي» كه پيشتر در بخش پژوهش راديو مشغول فعاليت بود، حكم مديريت «راديو خانواده» را از سوي حسن خجسته دريافت كرد.
در حكم ديگري نيز كه از سوي معاون صدا صادر شده، «محمد حسين محمد زاده»، مدير راديو معارف نيز به مديريت راديو قرآن تغيير سمت داد و «حجت‌الاسلام لطفي» نيز عهده‌دار سرپرستي راديو معارف شد.