خرید روسری درمان رايگان مصدومان رانندگي در غرب تهران

مدير كل بيمه خدمات درماني غرب استان تهران گفت: از اين پس، همه بيمارستان‌هاي غرب استان تهران، موظف به درمان رايگان و فوري مصدومان و حادثه ديدگان حوادث رانندگي شدند.
به گزارش فارس، امير محمودي افزود: در اجراي دستورالعمل ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، همه بيمارستان‌هاي دولتي و غيردولتي غرب استان تهران، موظف شدند مصدومان حوادث رانندگي را بدون دريافت وجه و فوري درمان كنند و بر پايه قانون با همه مراكزي كه از اين قانون سرپيچي كنند، برخورد قانوني خواهد شد.
وي اظهار داشت: همچنين مراكز درماني در صورت نداشتن امكانات تخصصي، موظفند اقدامات اوليه مانند احيا، تثبيت، آتل‌بندي و ديگر اقدامات درماني ناشي از شكستگي را انجام دهند و از مراكز ديگر براي مصدوم پذيرش بگيرند.
اين مسئول با اشاره به اين‌كه درمان مصدومان پس از گذرانده شدن مرحله اورژانس شامل اين دستورالعمل نيست، تصريح كرد: سازمان‌هاي بيمه‌گر اسناد پزشكي مراجعان را پس از رسيدگي و تأييد به وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي‌فرستند تا اين وزارتخانه 80 درصد از مبلغ صورت‌حساب را با احتساب تنخواه‌گردان به بيمارستان پذيرنده مصدوم پرداخت كند.