خرید روسری سليمي‌نمين به مرتضوي: جاسبي نمي‌تواند شكايت‌كند

سليمي نمين در نامه سرگشاده‌اي به دادستان تهران، عنوان كرد: جاسبي نمي‌تواند به عنوان رياست دانشگاه آزاد شكايت كند. به گزارش فارس متن نامه مذكور به شرح زير است: جناب آقاي مرتضوي دادستان محترم انقلاب و عمومي تهران با سلام، همانگونه كه مستحضريد شكايتي توسط دانشگاه آزاد عليه اينجانب به دادسراي كاركنان دولت تسليم شده است، لذا صرفا بر اساس احترام به دستگاه قضا، در روز سه شنبه 10/2/87 در پاسخ به احضاريه بازپرس محترم شعبه دوم، در آن شعبه حاضر شدم و به سوالات متعدد ايشان پاسخ گفتم. فارغ از نوع تعامل قابل تامل مشاراليه با نيروهاي فرهنگي كه جاي مسبوط آن در اين مختصر نيست، احتراماً‌ سوالي را خدمت آن مقام قضايي معروض مي‌دارم: با توجه به اين امر كه آقاي جاسبي روال قانوني احراز پست رياست دانشگاه آزاد اسلامي را طبق اساسنامه مصوب، طي نكرده و لذا از جايگاه قانوني برخوردار نيست، آيا ايشان و منصوبان مشاراليه، مجازند به نام دانشگاه آزاد در محاكم قضايي به طرح دعوا عليه ديگران بپردازند؟ خاطرنشان مي‌سازد، بند الف ماده دوازدهم اساسنامه دانشگاه آزاد ذيل وظايف و اختيارات هيات امنا، در مورد تعيين رياست آن بصراحت اشعار مي‌دارد: هيات امناي دانشگاه موظف است رئيس دانشگاه را انتخاب نموده و پس از معرفي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تاييد آن شورا، حكم رياست نامبرده توسط رئيس هيات امنا دانشگاه صادر گردد. همچنين در ماده سيزدهم اساسنامه، روال فوق مورد تاكيد قرار گرفته است: اداره امور دانشگاه با رئيس دانشگاه است كه به پيشنهاد هيات امنا و تاييد شوراي انقلاب فرهنگي و حكم رئيس هيات امنا منصوب مي‌شود. با توجه به اين كه روال قانوني مزبور هرگز در مورد آقاي جاسبي طي نشده و از آنجا كه دادستان محترم بر حسن اجراي قوانين در دادسرا نظارت دارد و نيز با عنايت به اين كه نظر آن مقام قضايي درباره اين موضوع، مي‌تواند تاثيراتي بر رويه قضايي بگذارد، مستدعي است ديدگاه خود را ابراز و نسبت به تعيين تكليف پرونده مزبور دستور مقتضي را صادر فرماييد.