خرید روسری کشف 525 قسمت جديد در DNA

دانشمندان آمريکايي موفق شدند با بررسي هشت ژنوم انسان، 525 بخش جديد ناشناخته را در DNA انسان شناسايي کنند.
به گزارش مهر، محققان دانشگاه واشنگتن با بررسي هشت ژنوم انسان و شکار مناطقي که در آنها ماده ژنتيکي متفاوت است، کشف کردند که در DNA دو فرد، دست‌كم هزار و 635 منطقه متفاوت وجود دارد و بيش از ميليون‌ها تفاوت در دو ژنوم ديده مي‌شود.
نقشه اين تفاوت‌هاي ژنتيکي که در مجله «نيچر» منتشر شده، در حقيقت نخستين نقشه‌اي است که با بيشترين جزييات اين تفاوت‌ها را نشان مي‌دهد و مي‌تواند در پيدا کردن بيماري‌هايي که با اين تفاوت‌ها ارتباط دارند، به دانشمندان کمک کند.
اين محققان توالي ژنوم هشت فرد شامل چهار آفريقايي، دو آسيايي و دو اروپايي را با کمک تکنيک نقشه شبيه‌سازي شده به دست آوردند.
در اين تکنيک، ژنوم بارها شبيه‌سازي مي‌شود و سپس چهل هزار کپي از پايه‌هاي ژنتيکي را با ژنوم انسان مقايسه مي‌کند. به اين ترتيب، مي‌توان تفاوت‌هاي چند صد تا چند ميليون پايه را پيدا کرد.
 
اين دانشمندان، علاوه بر ميليون‌ها تفاوت جزيي موفق شدند هزار و 695 منطقه با تغييرات ساختاري را در بزرگترين ژنوم شناسايي کنند.
همچنين در اين پروژه، علاوه بر اين تفاوت‌ها 525 جزء DNA که تاکنون ناشناخته بود، کشف شد.