خرید روسری بیمه پسران بازنشستگان، تا زمان اشتغال

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب کردند: فرزندان ذکور بيمه شدگان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري، لشکري، تامين اجتماعي و ديگر صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي، مي‌توانند تا قبل از اشتغال، از خدمات درماني بيمه استفاده کنند.
به گزارش واحد مرکزي خبر، در نشست علني صبح امروز مجلس، لايحه اصلاح سن فرزندان ذکور بيمه شدگان در برخورداري از خدمات درماني بررسي شد.
در قانون قبلي بيمه، حد نصاب سني فرزندان ذکور براي استفاده از خدمات درماني هجده سال بود که دولت در لايحه تقديمي به مجلس، افزايش اين حد نصاب را به 22 سال خواستار شده بود.
کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، اين سقف را به 25 سال افزايش داده بود، اما نمايندگان در جلسه علني امروز با پيشنهاد محمدمهدي مفتح، سقف سني را حذف کردند؛ بدين ترتيب، فرزندان ذکور بيمه شدگان تا پيش از اشتغال به کار، مي‌توانند بدون محدوديت سني از خدمات درماني بيمه پدرانشان استفاده کنند.
در تنها تبصره ماده واحده اين مصوبه، دولت موظف شده است بار مالي ناشي از اجراي اين قانون را در بودجه ساليانه منظور کند.
پيشنهاد حذف حد نصاب سني در اين مصوبه با 122 رأي موافق،‌ هجده رأي مخالف و 9 رأي ممتنع تصويب شد.