خرید روسری تصاوير ديدني از رويدادهاي ورزشي جهان ـ 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Photo: AP – Reuters – AFP