خرید روسری تولد نخستین گوساله شبیه سازی شده ایران

نخستین گوساله حاصل از لقاح آزمایشگاهی ایران در پژوهشکده رویان ، پایگاه تحقیقات علوم سلولی اصفهان متولد شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر پژوهشکده رویان اصفهان با بیان اینکه تولد این گوساله موسوم به بوانا گام اول در طرح ارتقای سطح شیرواری ( تولید شیر) دامپرویهای کشور است گفت: در این طرح تخمک گاو برتر نازایی پس از عملیات بلوغ آزمایشگاهی با اسپرم به طور کاملا مرغوب لقاح یافت و پس از هفت روز پس از کشت آزمایشگاهی تخمک به رحم گاو گیرنده منتقل شد.

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی افزود: بوانا به شیوه زایمان طبیعی ساعت دو بامداد امروز به دنیا آمد و در سلامت کامل است.

وی ارتقای سطح دانش علمی و عملی پژوهشگران و دانشجویان دامپروری و دامپزشکی کشور ، همچنین آشنایی آنان با مبانی تولید آزمایشگاهی و مراحل رشد جنینی و ارتقای ظرفیت تولید شیر در دامداریهای کشور با انتخاب تخمکهای برتر و لقاح آنها با اسپرمهای مرغوب را از اهداف اجرای طرح دانست .

این مسئول افزود: با تولد بوانا دومین حیوان شبیه سازی کشور محققان ایرانی به فناوری شبیه سازی و تولید حیوانات تغییر یافته هرچه بیشتر نزدیک شدند.