خرید روسری در ساختمان 118 بد نمي‌گذرد

در پي درج خبري با نام «در ساختمان 118 چه مي‌گذرد»، روابط عمومي مخابرات استان تهران، در جوابيه‌اي به «» اعلام كرد:
مجموعه مديريت شرکت مخابرات استان، کاملاً به تلاش‌هاي قابل تقدير مجموعه کارکنان واحد 118 آگاهي داشته و بدون ترديد، همکاران اين مجموعه را از پرکارترين و پرتلاش ترين کارکنان مي‌داند، اما پرداخت حقوق و مزايا بر اساس ضوابط پرداخت قانون کار صورت گيرد. همچنين انعقاد قرارداد و تشريفات برگزاري مناقصات در شرکت مخابرات استان تهران مطابق بر آيين‌نامه و قوانين و مقررات مصوب مجلس شوراي اسلامي است که سوابق برگزاري مناقصات در اداره کل امور بازرگاني اين شرکت موجود است. لازم به ذکر است برخي موضوعات مطرح شده در اين گزارش، اساساً ارتباطي به دو سال اخير نداشته و مربوط به سه سال گذشته مي‌باشد.

شايان ذکر است، ساعات استراحت کارکنان اين واحد بر اساس ماده يک تبصره 2 قرارداد منعقده في ما بين شرکت مخابرات و پيمانکار مربوطه در هر يک ساعت هشت دقيقه مي‌باشد که به منظور ايجاد نظم و کنترل حجم پاسخگويي، پرسنل مجاز هستند بعد از هر دو ساعت و نيم ساعت کاري، 20 دقيقه استراحت کنند.
گفتني است، به منظور سختي کار بر اساس ماده 6 بند 14 قرارداد مذکور هر ماه مبلغ سيصد هزار ريال به پرسنل پرداخت مي‌شود که در راستاي حمايت از تلاش کارکنان اين واحد صورت گرفته است.
محمد خجسته نيا               مشاور مديرعامل و مديرکل        دفتر روابط عمومي و راهبردي