خرید روسری توضيحات مخترع موبايل بيسوادان و كودكان

در پي درج خبري درباره اختراع اخير آقاي قربانعلي كريمخاني، و درج نظرات خوانندگان، وي با ذكر اينكه طرح وي نوعي نوآوري است و به علت عدم وجود سازوكار مناسب براي تمام نوآوري‌ها گواهي اختراع صادر مي‌شود، با اشاره بعضي نظرات خوانندگان توضيحات خود را چنين بيان كرد:
«شماره گير آسان تلفن و موبايل جهت افراد بي‌سواد و كودكان»
امروزه تلفن يك وسيله ارتباطي يا كاربردي اجتناب ناپذير است و استفاده از آن به سن يا قشر خاصي محدود نمي‌شود. استفاده از تلفن همانند بسياري از دستاوردهاي تكنولوژي به سطح پاييني از داشتن، حداقل در حد آشنايي با حروف الفبا و اعداد تك رقمي نياز دارد. اين موضوع هر چند به طور نامحسوس، بر كاربرد تلفن اثر منفي دارد. مسئله هنگامي نمايان‌تر است كه كودكان، افراد بيسواد يا با بينايي ناكافي ناچار به استفاده از تلفن شوند بخصوص هنگام فوريتهايي مثل فوريتهاي پليسي، پزشكي، آتش‌نشاني و ….
در اين طرح هدف ما بر اين است تا به شيوه‌اي آسان و با ايجاد يك تغيير كوچك و كاربردي بر اين مشكل غلبه كرده نياز به سواد در حد ابتدايي را نيز از محدوديتهاي استفاده از تلفن حذف نماييم. ايده اين طرح به طور خلاصه به صورت زير است: در شناسايي رنگها به سواد احتياجي نيست. به اين ترتيب اگر براي هر عدد از مجموعه اعداد تك رقمي و صفر، رنگ شاخصي در نظر گرفته شود، مي‌توان شماره‌ها را با هر تعداد رقم به صورت آرايشي از رنگ‌ها در آورد. در جدول 1 به هر عدد، رنگي نسبت داده شده است. بنا بر اين قرارداد:
مثال: شمـاره تلفن 61118384 مربوط به آقاي كريمخاني است بر حسب دستور رنگ‌ها خواهد بود:

براي كمك به افراد بيسواد و كودكان، يك باسواد مي‌تواند با استفاده عكس و شماره تلفن يك دفترچه راهنماي تلفن درست كند و در اختيار آنها قرار دهد مثل شماره تلفن 61118384
به اين ترتيب هر كودك يا فرد بيسواد مي‌تواند به راحتي بدون نياز به سواد خواندن و نوشتن و تنها  با استفاده از علائم و تصويرها شماره گيري نمايد.
لازم است كه صفحه كليد تلفن‌هاي همراه و ثابت با يك قرارداد استاندارد مثل آنچه در جدول 1 آمده به شماره‌هاي رنگي مجهز شود.
براي اين منظور سه روش وجود دارد:
1- دكمه‌هاي رنگي تهيه شوند و روي هر كدام عدد مربوطه نوشته شود. (اين روش پيشنهاد مي‌شود)
2- هر عدد با رنگ مخصوص به آن نوشته شود.
3- دكمه‌ها بدون عدد و فقط رنگي باشند.  
در شكل 1 روش‌هاي فوق را نشان داده‌ايم.
 
جدول 1، رنگ منحصر به هر عد تك رقمي نشان مي‌دهد

وي در توضيح ايده اين طرح گفت: از آنجا كه براي شناسايي رنگ‌ها به سواد احتياجي نيست، اگر براي هر عدد از مجموعه اعداد تك رقمي و صفر، رنگ شاخصي در نظر گرفته شود، مي‌توان شماره‌ها را با هر تعداد رقم به صورت آرايشي از رنگ‌ها در آورد. مثلا اگر عدد 1 را با رنگ قهوه‌اي، 2 را با رنگ قرمز، 3 را با رنگ نارنجي، 4 را با زرد، 5 را با سبز، 6 را با آبي، 7 را با صورتي، 8 را با خاكستري، 9 را با سفيد و 0 را با رنگ سياه نشان دهيم، شمـاره تلفن 61118384 را مي‌توان با قرار دادن مجموعه رنگ‌هاي «زرد ـ خاكستري ـ نارنجي ـ خاكستري ـ قهوه‌اي ـ قهوه‌اي ـ قهوه‌اي ـ آبي» نشان داد.

 

 
گواهي‌هاي ثبت اختراع