خرید روسری خدمت‌رساني بسيار ويژه يك كنسولگري به ايرانيان مقيم خارج!

در حالي كه رئيس‌جمهور و ديگر مقامات كشورمان همواره بر خدمت‌رساني مناسب به ايرانيان مقيم خارج از كشور تأكيد داشته‌‌اند، خدمت‌رساني بسيار ويژه كنسولگري ايران در يكي از كشورهاي مهم صنعتي، الگوي مناسبي براي ديگران است!بر پايه مداركي كه يكي از ايرانيان خارج از كشور براي «» فرستاده، اشتباهات فاحش يك كنسولگري، باعث بازداشت يك زن ايراني، ‌ميليون‌ها تومان ضرر يك مرد ديگر و بي‌كار شدن يك خانم ايراني ديگر شده است.وي براي نمونه به موارد زير اشاره كرده است:1ـ مورد نخست به آقاي «ج ـ الف» مربوط مي شود كه با اين كه ايراني است، ‌سفارت در پاسپورت كانادايي وي، ويزاي ايراني درج نموده و هما‌ن‌گونه كه مي‌‌دانيد، اين كار از بيخ و بن غير قانوني است.2ـ مورد دوم، به خانم «هـ ـ س» مربوط مي‌شود كه سفارت، تاريخ صدور گذرنامه وي را به 29 آگوست 2002 و تاريخ پايان اعتبار را 29 آگوست 1989 قيد كرده و اين خانم به خاطر اين اشتباه، چند روز در يك كشور اروپايي بازداشت بوده است.3ـ مورد سوم، مربوط به آقاي «م ـ ف ـ ف ـ الف» است كه وكالتنامه خود را براي تأييد به سفارت فرستاده و سفارت در بالاي آن نوشته است: «صحت مهر و امضاي “مينا ـ ف” مورد گواهي است» و اين شخص به گفته خود، به خاطر اين اشتباه ميليون‌ها تومان متضرر شده است.4ـ مورد چهارم مربوط به خانم «الف» است که وکالت خود را جهت تأييد به سفارت فرستاده و سفارت نوشته است: «صحت مهر و امضاي “آيدا ـ پ” مورد گواهي است» و اين خانم بنا بر اظهار خودش ناچار شده به علت ضيق وقت به اتاوا برود و به همين دليل شغل خود را از دست داده است.5 ـ مورد پنجم مربوط به خانم «م ـ س» است که آخرين خروج وي از ايران 28/3/84 بوده است و وقتي از سفارت تقضاي گذرنامه جديد کرده، سفارت تاريخ آخرين خروج وي را در گذرنامه جديد 18/03/1379 قيد نموده است و اين خانم به هنگام ورود به ايران مشکلات زيادي را با نيروي انتظامي پيدا کرده و خيلي اذيت شده است.6ـ مورد ششم مربوط به آقاي «ع ـ م» است که مشمول مي‌باشد و سفارت براي او مهر خروج مکرر زده است.