خرید روسری پاقدم خوب رئیس برق برای شورای شهر تهران!

در جلسه امروز شورای شهر ، مدیر عامل شرکت برق تهران میهمان شورا بود که برق ساختمان شورای شهر هم همزان با حضور وی به مدت قابل توجهی قطع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قطع برق ساختمان شورا همزمان با حضور مدیرعامل شرکت برق موجب شد تا پرده های صحن شورا کشیده شده و برای مدتی از برق اضطراری استفاده شود.

حبیب کاشانی، عضو شورا و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که مدتی به خاطر کسالت در جلسات شورا حضور نداشت در پاسخ به خبرنگار مهر از کسب سلامتی خود خبر داد .

قبل از شروع رسمی جلسه امروز شورا، هنگامیکه یکی از خبرنگاران قصد داشت با مرتضی طلایی مصاحبه داشته باشد با اعتراض مهدی چمران، رئیس شورا روبرو شد.

رئیس شورا خطاب به مرتضی طلایی خبرنگار مذکور گفت: این سنت نشود که در اول جلسات خبرنگاران با اعضای شورا مصاحبه کنند و خبرنگاران باید آداب شهروندی یاد بگیرند.

حسن بیادی نیز در جریان حضور مدیرعامل شرکت برق در شورای شهر از او خواست تا لامپ کم مصرف به شورای شهر داده شود.

احمد مسجد جامعی نیز در بیشتر طول مدت برگزاری جلسه امروز در حال قدم زدن در صحن شورا بود و مدتی هم از پنجره صحن شورا به بیرون خیره شده بود.

پس از پایان جلسه امروز شورای شهر، یک لیوان از روی میز به زمین افتاد و شکست که چمران رئیس شورا این اتفاق را نتیجه چشم زدن شورای شهر توسط خبرنگاران دانست.