خرید روسری کابینه در انتظار رای اعتماد مجدد؟

در صورتیکه استيضاح وزیر بازرگانی حایز آرای لازم شود و وزیر کشور هم برکنار شود نیمی از کابینه تاکنون دچار تغییرات خواهد شد و بر اساس قانون اساسی کابینه باید مجدداً از مجلس رای اعتماد بگیرد.

به گزارش الف؛ بر اساس اصل 136 قانون اساسی “در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید، رئیس جمهور باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند”.