خرید روسری دادگاه تجدیدنظر لندن مجاهدین خلق را تروریست نشناخت!

دادگاه تجدیدنظر در لندن، رسیدگی به اعتراض وزیرکشور بریتانیا در مورد حکم خروج نام سازمان تروريستي مجاهدین خلق از فهرست گروههای تروریستی در این کشور را رد کرد.

به گزارش بي بي سي نهم آذر سال گذشته دادگاه ویژه ای در لندن به درخواست 35 عضو مجلسین عوام و اعیان بریتانیا رأی داده بود که دولت بریتانیا با اصرار در عدم حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای ممنوعه تروریستی، به عمد راه خطا را در پیش گرفته است.

وزارت کشور بریتانیا این رأی را نپذیرفت و خواهان تجدیدنظر در آن شد اما اکنون دادگاه تجدیدنظر اعلام کرده که هیچ دلیلی نمی بیند دادگاه قبلی در رأی خود مرتکب خطا شده باشد و بنابر این، درخواست تجدیدنظر وزیرکشور بریتانیا در مورد این رأی را رد کرده است.

وزارت کشور بریتانیا بر اساس قانونی که در سال 2000 در این کشور به تصویب رسید، سازمان مجاهدین خلق را تروریست قلمداد کرد و کلیه فعالیتهای این سازمان در خاک بریتانیا را ممنوع ساخت.

اتحادیه اروپا و آمریکا نیز همین تصمیم را اتخاذ کردند.

گروهی از اعضای مجلسین عوام و اعیان بریتانیا طی این سالها دست کم سه بار به تصمیم وزارت کشور بریتانیا اعتراض کرده بودند اما وزارت کشور به درخواست آنان ترتیب اثر نداده بود تا اینکه سرانجام این اعتراضها در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادگاه رأی داد که وزارت کشور، قانون مربوط به ممنوعیت فعالیت گروههای تروریستی را نادرست تفسیر کرده است، چراکه سازمان مجاهدین خلق از سال 2001 فعالیت مسلحانه را کنار گذاشته و از سال 2003 نیز که خاک عراق به اشغال ارتشهای آمریکا و متحدانش درآمد و قرارگاه مجاهدین در کنترل این نیروها قرارگرفت، نفرات مجاهدین خلع سلاح شده و تلاشی نیز برای ازسرگیری فعالیت مسلحانه نکرده اند.

دولتهای اروپایی همچنان رسماً مجاهدین خلق را تروریست می دانند و تنها انگليس است كه در اين زمينه به حمايت از آنها پرداخته است.

سازمان مجاهدین خلق عمده ترین تشکل تروریستی در خارج از ایران است که طی 27 سال گذشته با هدف براندازی حکومت جمهوری اسلامی در ایران فعالیت می کند.

با اینکه فعالیت مجاهدین خلق در اروپا طی هشت سال گذشته ممنوع بوده اما شاخه این سازمان با عنوان ساختگي شورای ملی مقاومت مجاز به فعالیت در کشورهای اروپایی و آمریکاست.

تلاش حقوقی برای پایان دادن به ممنوعیت فعالیت مجاهدین خلق در بریتانیا را دو نماینده مجلس اعیان هدایت کردند: بارون دیوید وادینگتون، وزیرکشور بریتانیا در دولت مارگارت تاچر و بارون گوردون سلین، از قضات سابق دیوان عدالت اتحادیه اروپا.