خرید روسری درخشش جراحان فك و صورت ايراني

دو ايراني به عنوان دبيران كنگره بين المللي جراحي فك و صورت امريكا  انتخاب شدند.
دكتر محمد بيات جراح فك و صورت بعنوان دبير كنگره بين المللي جراحي فك وصورت امريكا انتخاب شده است.اين كنگره كه در كشور تركيه برگزار ميشود دو ايراني موفق يكي دكتر بيات رئيس بخش جراحي فك و صورت بيمارستان شريعتي تهران و ديگري دكتر شفيعي بعنوان استاد بيمارستان واشنگتن امريكا را بعنوان دبير و عضو هيت علمي انتخاب نموده است .