خرید روسری موعظه عجيب براي محفل جوانان دختر و پسر

در يكي از شهرهاي اطراف كرج محفلي برگزار مي شود كه در آن گروهي از جوانان دختر و پسر گردهم آمده و اذكاري را با نام برخي از ائمه (ع ) مي خوانند.

به نوشته سايت جهان، دست اندركاران اين جلسات فضا را تاريك مي كنند تا به اصطلاح افراد به مرحله احساس و شور برسند. پس از پايان خواندن اذكار سخنران جلسه شركت كنندگان را موعظه مي كند و از آنان مي خواهد به صورت شبانه روزي با خواندن اذكار، خود را به اولياي الهي نزديك تر كنند.

مسئول اين جلسات مدعي شده اگر هر يك از شركت كنندگان در اين جلسات پس از خواندن اذكار به مراحل مدنظر برسد نماز خواندن بر او واجب نيست . وي حتي ادعا كرده كه آنان پس از مراحلي مي توانند واجبات ديگر را نيز ترك كنند چون خود به سرچشمه اصلي رسيده اند.