خرید روسری نحوه اعمال مرخصي فرهنگيان اعلام شد

در پي درخواست سازمان‌ها و ادارات آموزش و پرورش مبني بر اعلام نحوه اعمال مرخصي فرهنگيان، وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد كه مرخصي فرهنگيان به استناد قانون مربوطه و همچنين بر اساس زمان درخواست مرخصي و روزهاي كاري فرهنگي با رعايت مقررات، منظور مي‌شود.

به گزارش ايسنا و بنا بر بخشنامه نحوه اعمال مرخصي استحقاقي فرهنگيان، فرهنگيان هر سال 30 روز حق مرخصي با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط دارند كه حداكثر نيمي از مرخصي آن‌ها، قابل ذخيره شدن براي استفاده در زمان مورد نياز است.

علاوه بر اين، فرهنگيان مي‌توانند در طول مدت خدمت خود، حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده كنند و در صورتي كه علت كسب مرخصي، ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل باشد، مدت مرخصي آن‌ها تا پنج سال قابل افزايش خواهد بود.

البته بر اين اساس، فرهنگيان طبق گواهي و تاييد پزشك، حداكثر از چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال نيز استفاده خواهند كرد كه بيماري‌هاي صعب‌العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، از محدوديت زماني مذكور مستثني است.

در مورد نحوه اعمال مرخصي فرهنگيان، همچنين آمده است: مشمولان مقررات تامين اجتماعي، از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي، تابع همان مقررات هستند.

بر اساس اين گزارش، زنان فرهنگي كه همسرانشان در ماموريت به سر مي‌برند نيز، مي‌توانند تا پايان ماموريت، حداكثر شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده كنند.

به گزارش ايسنا، شايان ذكر است كه مجموع قوانين اعلام شده در زمينه نحوه اعمال مرخصي فرهنگيان كه بنا بر اعلام وزارت آموزش و پرورش، به استناد قانون مديريت خدمات كشوري اعمال مي‌شود، تنها فرهنگيان رسمي در حال خدمت را شامل مي‌شود.