خرید روسری هدر رفتن آب در ايران بيش از ميانگين جهاني

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: ميزان هدر رفت آب در کشور 28 تا 30 درصد است در حالي که در دنيا 9 تا 12 درصد را معقول مي‌دانند.
 
به گزارش واحد مرکزي خبر، رسول زرگر با اشاره به اين‌که بخشي از هدررفت آب در کشور را برداشت‌هاي غيرمجاز از شبکه آبرساني تشکيل مي‌دهد، افزود: به دستور رئيس جمهور بايد سالانه 2 درصد از هدررفت آب کمتر شود.
وي افزود: امسال 30 تا 35 ميليارد تومان اعتبار از محل بودجه به طور ويژه براي جلوگيري از هدررفت آب اختصاص مي‌يابد و بقيه نياز مالي از منابع داخلي وزارت نيرو تأمين خواهد شد. براساس برنامه چهارم توسعه بايد سالانه يک درصد از هدررفت آب کاهش يابد.
علاوه بر برداشت‌هاي غير مجاز که زرگر به آن اشاره کرد، از ديگر علل هدررفت آب در کشور مي‌توان به فرسودگي تأسيسات آب و شبکه آبرساني اشاره کرد.
آب‌هاي به حساب نيامده که به دليل دقيق نبودن کنتورهاي آب، قابل محاسبه نيست؛ مانند آبي که براي کولرهاي آبي استفاده مي‌شود و انشعاب‌هاي غيرمجاز و نشت لوله‌هاي انتقال آب هم از موارد هدررفت آب است.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا يادآور شد: در سال آبي 86  ـ 85 از 95 ميليارد مترمکعب آبي که مصرف شد 85 ميليارد مترمکعب يعني 90 درصد آن در کشاورزي استفاده شد. در حالي که در دنيا اين رقم 70 درصد است.
وي افزود: سالانه 5 تا 6 ميليارد مترمکعب براي آب آشاميدني و يک ميليارد متر مکعب ديگر در صنعت استفاده م‌ شود.
زرگر تاکيد کرد: به ازاي استفاده از هر مترمکعب آب در کشور، 600 گرم محصول خشک کشاورزي به دست مي‌آيد که در دنيا 2 هزار گرم است.