خرید روسری همسر اولمرت: کشورهاي عرب، بازندگان بزرگ

همسر نخست وزير رژيم صهيونيستي در تلاش است با ارائه چهره اي مظلوم از دولت غاصب صهيونيستي ديد مردم جهان نسبت به اين رژيم را تغيير دهد.به گزارش سایت خبری ایران ،همسر “ايهود اولمرت” نخست وزير رژيم صهيونيستي در گفت و گو با هفته نامه دي ولت چاپ آلمان به وارونه جلوه دادن حقايق در سرزمينهاي اشغالي پرداخته و از هولوکاست بعنوان يک معجزه نام برده که خانواده او را راهي سرزمين موعود کرده است.”آليتسا اولمرت” گفت و گو را با تعريف داستان مهاجرت خانواده اش به فلسطين آغاز مي کند. او مي گويد: در پايان جنگ جهاني دوم اعلام اينکه سرانجام يهوديان مي توانند سرزمين خود را داشته باشند و ديگر لازم نيست ترحم هيچ دولتي را تحمل کنند، موجب خوشحالي خانواده ام شد و آنها راهي فلسطين شدند. اين به آن معني بود که يهوديان مي توانستند يک کشور مستقل براي خود بسازند. بويژه در سرزميني که دوهزار سال پيش در اختيار اجداد يهودي ما بوده و اکنون ملت ديگري در آن ساکن شده بود. وي در ادامه مي افزايد: هزاران يهودي که به اميد يافتن موطني براي خود با درهاي بسته روبرو شده بودند سرانجام چنين مکاني را در فلسطين يافتند. به اعتقاد وي کودکان نسل او با ورود به اين سرزمين داراي هويت مجزايي شده و يک ملت بودن را تجربه کردند. اين تجربه براي دختري که در يکي از اردوگاههاي آلمان متولد شده و روزهاي رشد خود را با وقايع تلخ تاريخي در سرزميني ديگر مي گذراند، شيرين بوده است. به گفته وي زندگي در چنين سرزميني بدون در نظر گرفتن حملات گروههاي مبارز فلسطيني که او آنها را تروريست مي نامد و وقايع و جنگهايي که هر از گاهي اعراب بر رژيم صهيونيستي تحميل! کرده است، لذتبخش بوده است. همسر نخست وزير رژيم صهيونيستي که بزرگ شده اسرائیل است، کشورهاي عرب را بازندگان بزرگ مي نامد که بيرون از مرزهاي اين رژيم تلاش بيهوده اي براي دشمني با مردمي مي کردند که با تغيير دادن مرزهاي جهاني از يک قوم رانده شده به يک ملت مستقل تبديل شده بودند.آليتسا اولمرت با اين حال اعتراف مي کند که امروز با وجود پيشرفتهاي تکنيکي و اقتصادي و ايجاد رفاه براي مهاجران، هنوز بيشتر اين افراد نسبت به داشتن يک زندگي سعادتمند در اين سرزمين ترديد دارند. به اعتقاد او اين امر به اين بستگي دارد که چه زماني، کجا و با چه کسي در اين باره صحبت کنيد.زندگي مردم در تل آويو به گونه اي است که گويي آنها با دنيايي از همدلي و رفاه در اين سرزمين زندگي مي کنند اما در گوشه اي ديگر در شهري نزديک غزه که روزانه هدف موشکهاي فلسطينيها قرار مي گيرد اوضاع به گونه اي ديگر است. ساکنان اين شهر هيچ رضايتي از چنين زندگي ندارند. زندگي در اين شرايط به ديدن يک فيلم ترسناک مي ماند که موضوع اصلي آن جان سالم به در بردن است.وي همچنين با تبرئه رژيم صهيونيستي از جناياتي که در سرزمينهاي اشغالي عليه فلسطيني ها انجام مي دهد، دولت اين رژيم را ناچار به اين کار مي داند و مي گويد: اين که ما به سبک غرب دولتي تشکيل داده و براي دفاع از آن به امکانات نظامي متکي هستيم، از ما چهره اي متجاوز ساخته است. اما واقعيت اين است که ما بايد کشوري قدرتمند مي ساختيم تا از ملتمان حفاظت کند.