خرید روسری تصاویر: مراسم تحلیف جانشین پوتین

Photo: Ap -Afp -Reuters – novosti