خرید روسری انحلال‌هیئت‌امنا‌‌یعنی‌تعطیلی‌حساب‌ذخیره‌‌ارزی

بایزید مردوخی یکی از طراحان تاسیس حساب ذخیره ارزی انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را به معنای تعطیلی کامل نهادی به نام حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: این تعطیلی و انحلال شبیه انحلال سازمان برنامه و بودجه ریزی سابق است. بایزید مردوخی در گفتگو با مهر در خصوص انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و واگذاری وظایف این هیئت به کمیسیون اقتصادی دولت، گفت: حساب ذخیره ارزی تعریف یک نظام بود و یک نهاد با تعریف مشخص نهاد، یعنی سازو کار مربوط به خود را همانند هر نهادی داشت. دبیر اسبق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی افزود: این حساب نهادی دائمی، قانونمند و برپایه قانون بود و عملکردهای این حساب توانست یک رویه و روش به وجود آورد که همه اجزای این نظام و نهاد از آن تبعیت کنند. این حساب توانسته بود در طول 5 سال برنامه سوم توسعه، میان بانک مرکزی و بانکهای دولتی سازگاری خاص و یک تعامل برقرار کند. وی با بیان اینکه این اجزا به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی پاسخ می دادند و با آن تعامل مثبت داشتند، افزود: این نهاد برای مردم و دستگاه های اجرایی، سازمانهای ذی ربط قابل دسترسی بود و این دسترسی بسیار سهل و آسان بود. مردوخی با تاکید بر اینکه این نهاد به شیوه بوروکراتیک عمل نمی کرد، تصریح کرد: هیئت امنای این نهاد که در بالاترین سطوح دولت بودند هر دو هفته یکبار و در مواردی هر هفته یکبار تشکیل جلسه می دادند و با ذهنیت سازگار تمام ضوابط این نهاد را به تصویب می رساندند. وی خاطرنشان کرد: جالب این است که این نهاد یعنی حساب ذخیره ارزی زمانیکه آغاز به کار کرد، تمام مقررات و آئین نامه های آن مکتوب و به تصویب رسیده بود و ابهامی برای این نظام وجود نداشت. برهمین اساس، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با دید امناء عمل و تصمیم گیری می کرد، یعنی امنای حساب ذخیره ارزی بودند، به عبارت دیگر برای این حساب و حفظ آن اهمیت قائل بودند و خواستار این بودند که دارایی این حساب را به مصارفی برسانند که در قانون ذکر شده بود و آن هم مصالح کشور، دولت و نسلهای آینده بود.وی انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را به معنای تعطیلی کامل نهادی به نام حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: این تعطیلی و انحلال در حقیقت شبیه انحلال نهاد دیگری با نام سازمان برنامه و بودجه است، زیرا حساب ذخیره ارزی و هیئت امنای آن در ردیف سازمان برنامه و بودجه سابق است. به گفته دبیر اسبق امنای حساب ذخیره ارزی، حساب ذخیره ارزی ایران در میان کشورهای نفتی و کشورهای در حال توسعه به عنوان ابتکار و نوآوری سازگار با شرایط یک کشور نفتی در حال توسعه نگاه می شد و عملکرد حساب را در سطح جهانی می ستودند.وی همچنین با اشاره به واگذاری اختیارات هیئت امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت گفت: کمیسیون اقتصادی دولت یک کمیسیون مهم است که لوایح اقتصادی دولت در آن چکش کاری می شود و بخشنامه ها، تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و تصمیمات اقتصادی دولت به این کمیسیون می آید و به صورت کاملا کارشناسی بررسی می شود. مردوخی افزود: از اهمیت این کمیسیون همین بس است که وقتی کمیسیون مطلبی را تصویب می کند، هیئت دولت بدون نگرانی آن را به تائید می رساند. وی گفت: این کمیسیون به دلیل وظایف گسترده، مهم و خطیر برای دیگران قابل دسترس نیست و این کمیسیون مشتری و ارباب رجوعی ندارد و مشتری و ارباب رجوع آنها فقط رئیس جمهور وهیئت وزیران هستند، به همین دلیل همواره صدها پرونده و موضوع در نوبت رسیدگی دارند. وی ادامه داد: به این ترتیب این کمیسیون چگونه می تواند کار هیئت امنا را انجام دهد؟ مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم که حساب ذخیره ارزی هم منحل شده و در نتیجه هیچ باری بر روی کمیسیون اقتصادی دولت اضافه نمی کند.