خرید روسری حاشيه امنيت براي يك مديركل

با وجود آن‌كه حدود چهار سال از طرح پرونده جنجالي گمرك فرودگاه پيام مي‌گذرد، يكي از مسئولان سابق گمرك در اين پرونده از حاشيه امن برخوردار بوده است.به گزارش خبرنگار «»، در ماجراي قاچاق كالا از فرودگاه پيام كه در سال 1383 رخ داد و منجر به دستگيري، محاكمه و محكوميت «ع ـ ت»، متهم اصلي پرونده شد، چند كارمند گمرك فرودگاه پيام هم از جمله متهماني بودند كه در همان هنگام به اتهامات آنان رسيدگي شد.گفتني است، گمرك فرودگاه پيام به لحاظ سازماني و اداري، زيرمجموعه گمرك مهرآباد است و پس از دستگيري متهم پرونده قاچاق فرودگاه پيام، مديركل وقت گمرك مهرآباد بركنار و به دنبال آن، بي‌سروصدا از كشور خارج شد. وي سپس به انگليس رفت و پس از مدتي در دبي رحل اقامت افكند. اما اكنون كه آب‌ها از آسياب افتاده، شنيده مي‌شود جناب مديركل سابق به كشور بازگشته و سرگرم رسيدگي به حساب و كتاب‌هاي قديمي است.گفته مي‌شود، مديركل محترم با وجود رفاقت با متهم پرونده، در هيچ يك از مراحل رسيدگي به پرونده حتي براي اداي توضيحات احضار نشده و روابط وي با برخي مسئولان ،سبب شده است در مراحل تحقيقاتي، حتي از هرگونه پاسخگويي و يا پرسشي در امان بماند.