خرید روسری مجوز شورا براي استفاده مترو از ذخيره ارزی

شوراي شهر تهران در جلسه امروز خود به شركت مترو تهران و حومه، مجوز استفاده از حساب ذخيره ارزي براي استفاده در خطوط سه، شش و هفت را داد تا به اين ترتيب، بخشي از مشكل تامين اعتبار اين پروژه‌ها، از طريق اين حساب، برطرف شود.

به گزارش ایسنا، مهندس محسن هاشمي پس از آن كه هفته گذشته در جلسه شوراي شهر تهران در مورد ضرورت برداشت شهرداري از حساب ذخيره ارزي براي سه پروژه توضيح داد و يك فوريت طرح «مجوز استفاده از منابع ذخيره ارزي كشور جهت احداث خطوط سه، شش وهفت مترو تهران» به تصويب رسيد، اين هفته در فاصله زماني كوتاهي كه در شورا حضور داشت، اعضا به اتفاق آرا به اين طرح راي موافق داند و هاشمي خوشحال و خندان از شوراي شهر تهران بيرون رفت.

در ماده واحده اين مصوبه به ماده هفت قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، مصوبات هيات وزيران در مورد نحوه تامين اعتبارات مورد نياز خطوط دو، سه، چهار، شش، هفت و هشت مترو تهران و مصوبات شوراي عالي ترافيك در مورد مجوز توسعه و تامين امكانات مورد نياز خطوط دو، سه، چهار، شش و هفت مترو تهران، مفاد مصوبات شوراي عالي اقتصاد در مورد امكان استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) جهت توسعه خطوط و تامين تجهيزات مورد نياز مترو تهران و نيز مفاد مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران در اين مورد اشاره شده است .

همچنين تاكيد شد، با توجه به سهم‌بندي 50 درصد براي بازپرداخت منابع مورد نياز خطوط مذكور ميان دولت و شهرداري تهران و با توجه به اين كه تاكنون امكان جذب تسهيلات خارجي (فاينانس) مختل نشده است، لذا به منظور جلوگيري از توقف و ركود در احداث اين خطوط، شهرداري تهران موظف است، نسبت پيگيري‌هاي لازم را جهت تامين منابع مورد نياز از محل حساب ذخيره ارزي جهت احداث و تكميل اين سه خط، مبلغ 394 ميليون يورو در خط سه، مبلغ 548 ميليون دلار براي خط شش و 548 ميليون دلار براي خط هفت مترو تهران در سال 87 اقدام كند.

همچنين شهرداري تهران موظف است در صورت تحقق ماده واحده ياد شده، ميزان مبلغ دريافتي مربوطه را در اصلاحيه بودجه سال 1387 خود و شركت مترو و نحوه بازپرداخت منابع دريافتي مذكور را در بودجه‌هاي سالانه خود در چارچوب زمان بندي مشخص منظور كند.