خرید روسری ناجا: طرح كنترل نامحسوس مزاحمان خياباني

در ادامه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي،‌ طرح كنترل نامحسوس مزاحمان خياباني و برخورد افراد بدپوشش از شنبه 28 ارديبهشت ماه در تهران اجرا مي‌شود.

به گزارش ايسنا، براي اجراي اين طرح، 100 واحد گشت به نيروهاي پليس در سطح شهر اضافه شده و ماموران به صورت نامحسوس در برخي از نقاط شهر، با شناسايي مزاحمان اين افراد را به پليس و سپس به مراجع قضايي معرفي خواهند كرد.