خرید روسری پاسخ دانشگاه آزاد به اتهامات

نظر به درج مطالبي به نقل از عباس سليمي نمين در برخي رسانه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامي جوابيه‌اي منتشر کرد.

متن جوابيه بدين شرح است: متأسفانه مواردي را که نامبرده ادعا نموده است، سراسر کذب، مغرضانه و جهت دار بوده و فاقد مستندات و ادله قانوني مي‌باشد.

از آنجا که دانشگاه آزاد اسلامي در حال پيگيري موضوع از طريق دستگاه قضائي مي‌باشد، با خويشتنداري، اتخاذ مواضع لازم را به دليل عدم اخلال در روند دادرسي قضائي به بعد از دادگاه موکول نموده است.

ليکن در خصوص ايراد اتهام وجود حساب ويژه، دانشگاه آزاد اسلامي موضوع را قوياً تکذيب نموده و مقتضي است، شماره حساب مذکور و مشخصات آن را جهت تنوير افکار عمومي اعلام نمايد.

هر چند جرياني محفلي مدتي است با تمسك به انواع حربه هاي نخ نما، ابزارهاي دروغين، هجمه‌هاي ايذايي، تشويش اذهان عمومي، انتساب برخي ابهامات و اتهامات بي‌اساس را به مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي در دستور كار قرار داده، اما همراهي برخي رسانه‌ها، حكايت از برعهده گرفتن انجام بخشي از اين سناريوي مسموم توسط اين جريان مي‌نمايد.