خرید روسری گواهينامه‌ ب1 با تمبر قرمز فاقد اعتبار است

پليس راهنمايي و رانندگي ناجا اعلام كرد: كليه گواهينامه‌هاي ب 1 موقت كه با اعتبار يكساله، با تمبر قرمز رنگ، از تاريخ 15 آبان سال 84 صادر گرديده به علت انقضاي مهلت، مطلقاً فاقد اعتبار است.در اطلاعيه پليس راهنمايي و رانندگي ناجا آمده است: كليه گواهينامه‌هاي ب 1 موقت كه با اعتبار يكساله، با تمبر قرمز رنگ، از تاريخ 15 آبان سال 84 صادر گرديده به علت انقضاي مهلت، مطلقاً فاقد اعتبار بوده و بر خلاف تصور عمومي، دارندگان آن در صورت عدم تبديل به هيچ وجه مجاز به رانندگي نمي‌باشند.اين اطلاعيه مي‌افزايد: چنانچه از تاريخ انقضاي اين نوع گواهينامه‌ها، 6 ماه تا يك سال گذشته باشد دارنده گواهينامه مي‌بايستي آزمون تئوري آيين‌نامه را در يكي از آموزشگاه‌هاي رانندگي طي نموده و فرم تأييديه قبولي در آزمون را به همراه ساير مدارك به دفاتر پليس‌+10 ارائه نموده تا اعتبار گواهينامه به 5 ساله تبديل گردد و در صورت اينكه بيشتر از يك سال از تاريخ انقضاي گواهينامه گذشته باشد علاوه بر آزمون آيين‌نامه بايستي آزمون مهارت رانندگي را طي و بشرح فوق عمل نمايد.در يخش ديگري از اين اطلاعيه تصريح شده است: اعتبار گواهينامه‌هايي كه از مورخ 23 آذر سال 85 به بعد با عنوان ب1 (4+1) با تمبر رنگ سبز، صادر مي‌شود يكساله نمي‌باشد، بلكه دارندگان اين گواهينامه تا يك سال از تاريخ صدور گواهينامه تحت كنترل مامورين پليس راهور بوده، در صورت ارتكاب تخلفات حادثه‌ساز از قبيل سرعت غير مجاز، سبقت غير مجاز، تقصير در تصادفات فوتي و جرحي، گواهينامه آنان اخذ و ابطال و براي آنان گواهينامه موقت يكساله صادر خواهد شد ليكن چنانچه در مدت يك سال اول مقررات را رعايت نموده و تخلفات مذكور را مرتكب نشوند گواهينامه آنان تا 5 سال معتبر بوده و نياز به تبديل نمي‌باشد.