خرید روسری ايران؛ چهارمين توليدكننده و سومين مصرف كننده گاز

ايران با توليد 105 ميليارد متر مكعب گاز در سال 2006 چهارمين توليد كننده و بامصرف همين مقدار گاز در مدت يكسال، سومين مصرف كننده گاز طبيعي در جهان است.

به گزارش ايسنا، در سال 2006 ايران سهم 3.17 درصدي از كل گاز توليد شده در جهان را بر عهده داشته است.

در آن سال روسيه با توليد 612.1 ميليارد متر مكعب معادل 21.3 درصد از كل گاز توليد شده در جهان رتبه نخست را در توليد به خود اختصاص داد.

همچنين آمريكا با توليد 524.1 ميليارد مترمكعب گاز در آن سال، سهمي معادل 18.5 درصد از كل گاز توليد شده را در اختيار داشت و دومين كشور توليد كننده گاز در جهان شناخته شد. پس از آن كانادا با توليد 187 ميليارد متر مكعب معادل 6.5 درصد كل گاز توليدي جهان در رتبه سوم و قبل از ايران قرار گرفت.

در اين راستا در سال 2006 در مجموع 2865.3 ميليارد متر مكعب گاز در جهان توليد شد كه 335.9 ميليارد متر مكعب آن به خاورميانه تعلق داشته است.

از سوي ديگر آمريكا، روسيه و ايران به ترتيب مصرف كنندگان بزرگ گاز در جهان در سال 2006 بوده‌اند؛ به طوري كه آمريكا با مصرف 619.7 ميليارد متر مكعب (22درصد از كل گاز مصرف شده در جهان)، ‌روسيه با مصرف 432.1 ميليارد متر مكعب (15.1 درصد از كل گاز مصرف شده جهان) و ايران با مصرف 105 ميليارد متر مكعب (3.7 درصد از كل گاز مصرفي جهان) بزرگترين مصرف كنندگان گاز بوده‌اند.

گفتني است كه در سال 2006، در مجموع 2580 ميليارد متر مكعب گاز در جهان مصرف شد كه 289.3 ميليارد متر مكعب آن ( 10.1 درصد ) مربوط به خاورميانه بوده است.