خرید روسری تصاوير: انتقال مجروحان سفارت ايران در بغداد