خرید روسری صادرات غيرنفتي ايران بيشتر از 110 کشور

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: ميزان صادرات غيرنفتي کشورمان نسبت به واردات، از افزايش بيشتري برخوردار است.
به گزارش واحد مرکزي خبر، غضنفري با بيان اينکه ميزان صادرات غيرنفتي ايران، بيشتر از مجموع صادرات 110کشور جهان است، گفت: مجموع صادرات غيرنفتي ايران نسبت به بيشتر کشورهاي در حال گسترش و آمريکاي لاتين بيشتر است.
وي با بررسي تطبيقي وضع صادرات غيرنفتي ايران بدون احتساب ميعانات گازي گفت: اين ميزان كه در سال هشتاد، حدود چهار ميليارد دلار بود، در سال 81 به چهار ميليارد و ششصد ميليون دلار رسيد و يک سال بعد افزون بر پنج ميليارد و نهصد ميليون دلار شد.
معاون وزير بازرگاني، ميزان صادرات غيرنفتي ايران را در سال83 هفت ميليارد و پانصد ميليون دلار اعلام کرد و افزود: اين رقم در سال 84 به يازده دلار، در سال 85 به سيزده ميليارد دلار و در سال 1386 اين رقم به پانزده ميليارد و صد ميليون دلار رسيد.
غضنفري تصريح کرد: درصد رشد صادرات کالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي، در سال 81 نسبت به سال 86 بسيار مطلوب است.
وي اضافه کرد: رشد صادرات غيرنفتي و دستيابي به حدود بيست ميليارد دلار صادرات غيرنفتي، نيازمند تداوم اجراي طرح‌هاي بزرگ سرمايه‌اي و عمراني (جاده‌ها و پتروشيمي) است.
رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: هزينه حدود يک سوم واردات ايران از محل صادرات غيرنفتي تأمين مي‌شود که اين امر دستاورد مهمي به شمار مي‌رود.