خرید روسری 19 قرارداد یک دستگاه اجرایی باطل شد

سازمان بازرسی کل کشور 19 قرارداد یکی از دستگاه‌های اجرایی را به دلیل نقض قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را ابطال کرد.

گزارش اداره ‌کل بازرسی خراسان رضوی در خصوص ارزیابی 19 قرارداد یکی از دستگاه‌های اجرایی این استان با یکی از پیمانکاران حاکی است که اکثر اعضای شرکت پیمانکار طرف قرارداد این دستگاه را کارکنان شاغل، بازنشسته و همسران آنها و نیز یکی از مدیران همان دستگاه اجرایی تشکیل می‌دادند.

این قراردادها به لحاظ عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت باطل و ضمانت‌نامه‌های مربوط نیز به نفع دولت ضبط شد.