خرید روسری معوقه‌ها هم سهامي شد

معاون وزير بهداشت گفت: مجوز پرداخت سهام كارخانه‌هاي سودآور دولتي به جاي مطالبات معوقه پرسنل وزارت بهداشت از دولت گرفته شد و با گذراندن تشريفات اداري آن در سازمان خصوصي‌سازي، پرداخت معوقه‌هاي پرسنل از دو ماه آينده آغاز مي‌شود.
رحمت‌الله حافظي در گفت‌وگو با فارس، افزود: پرسنل وزارت بهداشت 415 ميليارد تومان از اين وزارتخانه طلب دارند، معادل همين مقدار نيز كسري‌هاي پرسنلي وزارت بهداشت در سال جاري است كه به جاي اين كسري‌ها از دو ماه آينده، سهام كارخانه‌هاي سودآور دولتي به پرسنل وزارت بهداشت پرداخت مي‌شود. وي اضافه كرد: از سال گذشته، 415 ميليارد تومان كسري پرسنلي داريم كه پرداخت نشده است، همين مقدار نيز امسال كسري اعتبار براي پرداخت مزاياي شغلي پرسنل وزارت بهداشت داريم، البته بيش از صد ميليارد تومان نيز براي تأمين يارانه داروي بيماران صعب‌العلاج كسري داريم.
وي گفت: مطالبات معوقه پرسنلي به اضافه ديگر كسري‌ها مانند كسري ناشي از افزايش چهار برابري قيمت بنزين و افزايش 20 درصدي حقوق صد هزار پرسنل قراردادي وزارت بهداشت كه تابع قانون كار هستند و هزينه‌هاي جاري افزايش تخت‌هاي بيمارستاني كه سالانه حدود چهار هزار تخت جديد را شامل مي‌شود، كسري بودجه وزارت بهداشت را به نهصد ميليارد تومان افزايش مي‌دهد.
معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت اضافه كرد: به نظر مي‌رسد منطقي‌ترين راه براي جبران كسري پرسنلي و تأمين مطالبات نيروهاي وزارت بهداشت، از راه واگذاري سهام است كه قانون برنامه توسعه چهارم نيز اجازه آن را در راستاني خصوصي سازي دولت داده است. وي ادامه داد: پرداخت سهام به جاي حقوق پرسنل در قانون برنامه توسعه چهارم به دولت تنفيذ شده است و كاملاً جايگاه قانوني دارد. همچنين در مذاكراتي كه داشتيم، رئيس‌جمهوري نيز با كليات اجراي اين قانون موافق است و دستور لازم را براي اجراي اين قانون به وزير اقتصاد داده و ما نيز از طرف وزارت بهداشت با پيگيري موضوع، مجوز اين كار را از معاونت نظارت و برنامه‌ريزي راهبردي رياست‌جمهوري گرفته‌ايم.
وي گفت: هم‌اكنون پرداخت سهام به جاي حقوق معوقه پرسنل وزارت بهداشت، در مراحل تشريفات اداري در سازمان خصوصي‌سازي بوده و قرار است سهام دولتي از بين سهام كارخانه‌هاي مرغوب، سودآور و مطرح در بورس برگزيده شوند و اميدواريم با عنايت دولت، با 10درصد زير قيمت بورس در اختيار پرسنل وزارت بهداشت قرار گيرد.
حافظي افزود: هنوز برآوردي از اينكه چه مقدار از مطالبات پرسنلي از اين راه پرداخت مي‌شود، نداريم، زيرا اگر موافقت پرسنل نباشد، به طور اجباري به جاي حقوق معوقه به افراد سهام داده نمي‌شود و اجباري نيست، اما چون سهام مرغوب با 10درصد زير قيمت به پرسنل طلبكار داده و به راحتي نقد مي‌شود، دريافت آن به سود پرسنل است.