خرید روسری انيميشن کارگردان اسرائيلی درباره صبرا و شتيلا

فيلم سياسی يک کارگردان اسرائيلی در جشنواره كن، نظر برخی منتقدان فيلم جهان را به خود جلب كرده است.

فيلم والس با بشير، روايتی است انيميشن از کشتار خونين فلسطينيان در سال ۱۹۸۲ ميلادی به دست ارتش اسرائيل در اردوگاه های پناهندگان در بيروت.

نام اين اردوگاه ها برای ايرانيان بسيار آشنا است: «صبرا و شتيلا»، چون دست بر قضا در ايران نيز بسياری از هنرمندان عموما نزديک به دولت، کشتار در اردوگاه های «صبرا و شتيلا» را به دستمايه آثار هنری – چه آثار نمايشی و چه ادبی – بدل کرده اند. هر چند که هيچ کدام از این آثار به اندازه فيلم کارگردان اسرائيلی توجه جهانيان را جلب نکردند.

اما اين بار نام های «صبرا و شتيلا»، نه تنها در لا به لای بسياری خبرهای سينمايی ديده می شود، بلکه روش تازه آری فولمن، کارگردان اسرائيلی برای ساخت اين فيلم موجب شد تا توجه بسياری از منتقدان نيز به فيلم «والس با بشير» جلب شود.

فولمن برای تهيه اين فيلم که روايت مستند اين کشتار است، واقعه را به انيميشن بدل کرده است.

نشريه اسکرين Screen در باره اين فيلم اسرائيلی نوشته است: «والس با بشير، به آسانی می تواند به يکی از قدرتمندترين پيام های اين دوره کن بدل شود و خود را بر صدر فيلم های جنگ های قوميتی بنشاند.»

اين نخستين بار است که هيئت انتخاب جشنواره کن، يک «انيميشن مستند» را به بخش مسابقه راه داده است و بر اساس نشست های روزانه منتقدان که در آن فيلم های هر روز بررسی می شوند، والس با بشير به عنوان يکی از بخت های اصلی نخل طلا معرفی شده است.

امانوئل بوردو، از منتقدان مجله سينمايی و با نفوذ کايه دو سينما در فرانسه نيز اين فيلم را تا امروز به عنوان بهترين فيلم بخش مسابقه امسال در کن انتخاب کرده است.