خرید روسری طرح خدمات دندانپزشکي به کودکان 6 تا 12 سال

سخنگوي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اعلام کرد: شوراي عالي بيمه خدمات درماني در سي‌وچهارمين نشست، دستورالعمل اجرايي طرح ارايه خدمات دندانپزشکي به کودکان 6 تا 12 سال در قالب تعهدات بيمه پايه را تصويب کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين‌لملل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، محسن احمدي با اعلام اين خبر افزود: کليه دانش‌موزان سال اول تا پنجم مقطع ابتدايي سال تحصيلي 88-87 تحت پوشش بيمه‌هاي پايه و داراي دفترچه بيمه سازمان‌هاي تأمين اجتماعي، بيمه خدمات درماني (کليه صندوق‌هاي کارکنان دولت، ديگر اقشار، خويش فرمايان و روستاييان)، خدمات درماني نيروهاي مسلح و کميته امداد امام خميني(ره) مي‌توانند از اين خدمات استفاده کنند.
وي خاطرنشان کرد: خدمات مشمول طرح شامل ويزيت و طرح درمان، گرافي پري اپيکال، کشيدن و جراحي دندان (شيري و دائمي)، آموزش بهداشت و بروساژ و ترميم دندان شماره 6 (آمالگام يا مواد همرنگ) براي کودکان مقطع تحصيلي اول تا پنجم ابتدايي است.

احمدي تاکيد کرد: همچنين فيشور سيلنت دندان‌هاي دائمي از طريق شبکه‌ها و مراکز بهداشتي ـدرماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به صورت رايگان به کودکان واجد شرايط ارايه مي‌شود.

سخنگوي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، با اعلام اين که ملاک عمل، تعرفه‌هاي دولتي مصوب هيأت وزيران در هر سال خواهد بود، تصريح کرد: فرانشيز (سهم بيمار) به ازاي هر خدمت ارايه شده 30 درصد تعرفه مصوب هيأت وزيران است و مراکز طرف قرارداد، مجازند تا معادل 15 درصد از تعرفه خدمات را به عنوان هزينه مواد مصرفي، علاوه بر فرانشيز ياد شده از بيماران دريافت کنند. در عين حال، مراکز طرف قرارداد، حق دريافت هيچ‌گونه وجهي خارج از تعهدات في مابين با سازمان‌هاي بيمه‌گر را ندارند.

وي ادامه داد: پس از شناسايي جمعيت هدف در مدارس، نخست دانش آموزان توسط مراقبان سلامت، مربيان و يا رابطان بهداشت، معاينه دهان و دندان شده و اطلاعات مربوطه در شناسنامه سلامت دانش‌آموز ثبت مي‌شود و در صورت نياز به خدمات دندانپزشکي، دانش آموزان به مراکز طرف قرارداد معرفي مي‌شوند. همچنين معاينات دوره اي براي دانش‌آموزان بدو ورود در سه ماه نخست و براي ديگر دانش آموزان در سه ماه سوم هر سال انجام خواهد شد.
سخنگوي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تأکيد کرد: در صورت ممكن نبودن مراجعه دانش‌آموز به مدرسه (در روزهايي كه مدارس فعاليت ندارد، تعطيلات و غيره) و يا عدم امکان انجام معاينات اوليه در مدرسه ضروري است تا مدارس، شناسنامه سلامت را در اختيار دانش‌آموز قرار داده و وي را براي معاينه اوليه و يا گرفتن خدمات درماني مورد نياز به مراکز طرف قرارداد معرفي نمايند. همچنين در صورت دسترسي نداشتن به شناسنامه سلامت، دانش‌آموز پس از مراجعه به مرکز طرف قرارداد و گرفتن خدمات ضروري، شرح اقدامات انجام شده ممهور به مهر پزشک به مدرسه ارايه خواهد شد.

سخنگوي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ادامه داد: سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند نسبت به تهيه و تدوين گردشکار بيمه‌اي نحوه ثبت و فرستادن اسناد و پرداخت مطالبات مراکز درماني طرف قرارداد اقدام كنند.
مشاور وزير رفاه و تأمين اجتماعي اظهار کرد: انتخاب مراکز بر پايه شاخص‌ها و استانداردهاي موجود و پس از ارزشيابي و سطح‌بندي آنها توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر است؛ سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز متناسب با نياز و جمعيت تحت پوشش، ليست مرکز درماني داراي شرايط در هر استان را به شوراي هماهنگي سازمان‌هاي بيمه‌گر همان استان اعلام مي‌کنند و سازمان‌هاي بيمه‌گر هم ليست نهايي را از طريق سازمان آموزش و پرورش استان‌ها در اختيار مدارس و ديگر حوزه‌هاي ذينفع قرار مي‌دهند.

احمدي در پايان بيان کرد: با توجه به اهميت پايش مداوم طرح، اطلاع‌رساني، آموزش مداوم مربيان و بازآموزي دندانپزشکان، در موفقيت بيشتر طرح و بهبود شاخص‌هاي سلامت دهان در جامعه، دبيرخانه شوراي عالي بيمه با مشارکت حوزه‌هاي ذيصلاح (انجمن‌هاي تخصصي، دانشکده‌هاي دندانپزشکي) در فواصل زماني يک ساله نسبت به اين امر، اقدام و نتايج آن را به شوراي عالي بيمه گزارش خواهند کرد.