خرید روسری مصونيت مافياي خوب سيمان؟

بنا بر اخبار دريافتي خبرنگار «» از بازار سيمان كشور، مافياي سيمان كه بازار سياه ده‌هزار ميليارد توماني را در اختيار دارد، در چند سال اخير تقويت شده است.بنا بر اين گزارش، با تصميم دولت مبني بر لغو خروج سيمان از سبد حمايتي، بيش از نيمي از چهل ميليون تن سيمان توليدي كشور در سال كه با قيمت دولتي كمتر از چهل هزار تومان در هر تن توسط كارخانه به فروش مي‌رسد، با قيمت 90 تا 140 هزار تومان در هر تن وارد بازار شده و در اين ميان منافع سرشاري نصيب دلالان و واسطه‌ها مي‌شود.اين تفاوت فاحش قيمت كه از يك‌سو صنايع توليدي سيمان را با بحران ورشكستگي روبه‌رو كرده و از سوي ديگر پروژه‌هاي دولتي و خصوصي را با معضل نبود سيمان درگير نموده است، ثروت‌هاي نجومي را براي گردانندگان بازار سياه سيمان فراهم كرده، به گونه‌اي كه اين گروه بدون نگراني از برخورد، به خريد و فروش آزادانه سيمان در بازار سياه مي‌پردازند و حتي پخش صحنه‌هاي دوربين مخفي فعاليت جسورانه دلالان سيمان از صداوسيما نيز مانع فعاليت آنان نمي‌شود.تعيين برخي افراد محلي در فرمانداري‌ها براي تعيين سهميه دولتي سيمان نيز به افزايش مفسده و رانت‌خواري در اين بخش افزوده، به گونه‌اي كه بسياري از سهميه‌ها به صورت صوري تعيين و سپس در بازار آزاد فروخته مي‌شود.هرچند به گفته معاون وزير بازرگاني پروژه‌هاي دولتي از سيمان داخلي استفاده نمي‌كنند، اما بنا بر گزارش گمرك رقم سيمان وارداتي به كشور ناچيز بوده و پروژه‌هاي دولتي نيز ناگزير به تهيه سيمان از بازار سياه هستند و هم با اخلال در برنامه و هم با افزايش هزينه مواجهند.
برخي كارخانجات سيمان نيز تحت پوشش واردات كلينكر (ماده خام سيمان)، بخشي از توليدات خود را به قيمت آزاد مي‌فروشند!گفتني است، در اواخر دولت گذشته نيز كه پس از مباحث كارشناسي سرانجام سيمان از سبد حمايتي خارج شد، برخي باندهاي بانفوذ دلالان سيمان كه اين روند را مانع سودهاي سرشار خود ديدند، با روش‌هاي گوناگون به كارشكني پرداختند، به گونه‌اي كه اين رويه، تنها چند هفته ادامه يافت و بار ديگر سيمان به سبد حمايتي بازگشت.در مجموع، به نظر مي‌رسد با فرا رسيدن فصل گرما و افزايش نياز بازار به سيمان اگر به صورت جدي و فوري با مافياي سيمان برخورد نشود و عرضه سيمان به صورت طبيعي انجام نشود، مافياي سيمان را بايد به عنوان مافياي خوب و مصون از برخورد به رسميت شناخت.
مشخص نيست چرا با وجود تأكيدات رئيس‌جمهور مبني بر مبارزه با مافياهاي اقتصادي، چرا مافياي سيمان از برخورد در امان مانده است؟