خرید روسری تجمع اعتراض‌آميز در دانشگاه باهنر كرمان

روز گذشته، بيش از هفتصد دانشجوي دانشگاه شهيد باهنر كرمان با تجمع در سطح دانشگاه، خواستار استعفاي رئيس و معاون آموزشي اين دانشگاه بزرگ شدند.به گزارش خبرنگار «»، دانشجويان معترض كه بيشتر در خوابگاه‌‌هاي اين دانشگاه ساكن هستند، خواستار پاسخگويي مسئولان دانشگاه نسبت به مسموميت غذايي بيشتر دانشجويان خوابگاهي اين دانشگاه ملي در روز گذشته شدند.
دانشجويان معترض با دادن شعارهايي، نسبت به بركناري رئيس و معاون وي، خواستار حضور و پاسخگويي وزير كرماني، وزارت علوم (دكتر زاهدي) كه سال‌ها در اين دانشگاه تدريس مي‌كرده است، بودند.
گفتني است، شواهد حاكي از اعزام چند تن از دانشجويان دختر اين دانشگاه به بيمارستان است و امروز نمايندگان انتخابي دانشجويان براي پيگيري مسئله به مسئولان دانشگاه و استان مراجعه خواهند كرد.