خرید روسری تبعيد به مهرآباد، سزاي کشف تخلف در گمرک+جوابيه

يکي از بازرسان برجسته گمرک ايران، پس از وظيفه‌شناسي و گزارش کردن برخي تخلفات عمده گمرکي، به سزاي خود رسيد و با تنزل جايگاه به عنوان حسابدار به گمرک مهرآباد تبعيد شد.به گزارش خبرنگار «»، اين مجازات پس از آن انجام شد که بازرس مذکور نقش مؤثري در کشف تخلفات هنگفتي در گمرکات سلفچگان و خرمشهر ايفا کرد و گزارش‌هاي وي تنها درباره عملکرد گمرک سلفچگان، منجر به کشف ورود غير قانوني ده‌ها ميليارد تومان کالا به داخل کشور و جلوگيري تضييع حقوق دولت شد.گفته مي‌شود برخي همکاران اين بازرس نيز، احتمالا به سرنوشت وي دچار خواهند شد.
 
جوابيه گمرک 
گمرک ايران در پاسخ به مطلبي با نام «تبعيد به مهرآباد، سزاي کشف تخلف در گمرک»، توضيحاتي داده است.
به گزارش روابط عمومي گمرک ايران، در اين جوابيه آمده است: تغيير و تحول، زايش و رويش يک نياز انساني، اجتماعي و سازماني است و از اين‌روي، بسياري از سازمان‌ها به گردش شغل و مشاغل اهميتي جدي قايل هستند و ما شاهد اين جابجايي‌ها، به ويژه در سازمان‌هاي کنترلي از جمله بانک‌ها، نيروي انتظامي و… هستيم.گمرک ايران نيز به اين امر اعتقاد داشته و با رعايت شرايط و نيازها و محدوديت‌ها به انجام اين مهم اهتمام مي‌ورزد.
همچنين به دلايلي گمرک مهرآباد با کمبود نيروي انساني مواجه و پس از کاربيني و تأييد مراتب مقرر مي‌شود، از ساير گمرکات اجرايي و ستاد اين کمبود جبران شده و نامبرده يکي از مصاديق آن مي‌باشد. اين امر هيچ ارتباطي به مطالب مطرح شده در آن سايت ندارد و اگر ايشان خدماتي داشته‌اند، آن را مي‌توانند در محيط‌هاي ديگر هم پيگيري نمايند. همان طور که ساير همکاران خدوم در گمرک مهرآباد مشغول انجام وظيفه قانوني خود مي‌باشند.
در ضمن از ابتداي استقرار مديريت جديد، رسيدگي به تخلفات به طور جد مورد توجه قرار گرفته و از جمله تخلفات و متخلفان گمرک منطقه ويژه سلفچگان حسب مورد به دادگاه و يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شده‌اند.
روابط عمومي گمرک