خرید روسری تصاوير ديدني از رويدادهاي ورزشي جهان ـ 17