خرید روسری حذف كوهكن از هيأت رئيسه مجلس

در جلسه پیش از ظهر امروز فراکسیون اصولگرایان، نامزدهای پیشنهادی این فراکسیون برای کارپردازی و منشی گری هیات رییسه مجلس هشتم انتخاب شدند.
 
به گزارش خبرنگار «»، احمد ناطق‌نوري و مهدوي، در حالي در دور نخست موفق به كسب آراي اصولگرايان مجلس هشتم براي كارپردازي هيأت رئيسه شدند كه آشوري و كوهكن به دور دوم رفتند.آشوري، نماينده مردم بندرعباس در مجلس هشتم از طيف توسعه و عدالت به همراه محسن كوهكن براي كسب كرسي سوم كارپردازي هيأت رئيسه به دور دوم رفتند كه آشوري توانست دو برابر آراي كوهكن را به دست آورد و به عنوان كارپرداز سوم در كنار ناطق نوري و مهدوي قرار گيرد. اين در حالي است كه محسن كوهكن در مجلس هفتم، كارپرداز فرهنگي هيأت رئيسه بود.
به گزارش “الف”، اسامی نمایندگان حایز رای براي منشی هیات رییسه از این فراکسیون به شرح زیر است:حاجی بابایی

محبی نیاقربانیمیرتاج الدینینژاد فلاحغفوری فرد
 
(سه نماینده اول در مجلس هفتم نیز منشی هیات رییسه بوده اند و سه نماینده بعدی، منشی های جدید هیات رییسه خواهند بود)