خرید روسری دولت و کشف اشتباهي زن 180 ميلياردي؟

«شهروند امروز» در شماره جديد خود، اعلام پرداخت 180 ميليارد تومان وام به يک زن در بانک تجارت از سوي رئيس‌جمهور را ناشي از اشتباه نرم‌افزاري عنوان کرد که توسط دولت براي تحول در سيستم بانکي اجرا مي‌شده است.بنا بر نوشته اين نشريه، در نخستين اجراي اين نرم‌افزار، رقم وام دريافتي يک خانم از بانک تجارت، 180 ميليارد تومان به دست مي‌آيد که با اعلام گزارش به رئيس‌جمهور، دکتر احمدي‌نژاد در يکي از سخنراني‌هاي خود که به مافيا مي‌پردازد، اعلام مي‌کند: «يک نفر را پيدا کرده‌ايم که 180 ميليارد تومان وام بانکي گرفته است»، اما بعدا مشخص مي‌شود که نرم‌افزار اشکال داشته و اين خانم تنها دو ميليون تومان از بانک تجارت وام گرفته است.