خرید روسری تعيين تعرفه خدمات پزشكي در بخش خصوصي

بر اساس اين مصوبه، متوسط زمان ويزيت براي پزشكان عمومي حداقل10 دقيقه، براي پزشكان متخصص حداقل 15 دقيقه و براي پزشكان فوق تخصص و روانپزشك حداقل 20 دقيقه تعيين شد. بر اساس اين مصوبه دولت، بيمه‌هاي تكميلي تجاري و غيرتجاري مجاز به عقد قرارداد بيش از سقف تعرفه‌هاي مندرج در اين تصويب‌نامه نخواهندبود. بر اين اساس، سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش غيردولتي در مراكز استان‌ها و شهرستان‌هاي تابعه نيز با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي منطقه و در سقف تعرفه‌هاي اين تصويب‌نامه، توسط رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان و رئيس سازمان نظام پزشكي استان و يك نماينده از سازمانهاي بيمه‌گر پايه استان (مديركل بيمه خدمات درماني، مدير درمان تأمين اجتماعي و غيره) تعيين و پس از تأييد استاندار توسط استانداري اعلام مي‌شود. وزيران عضو كارگروه ساماندهي بيمه همگاني و توسعه پزشك خانواده همچنين تعرفه‌هاي خدمات آزمايشگاهي غيردولتي، خدمات آزمايشگاهي تشخيصي طبي و پاتولوژي را 50 درصد و ژنتيك را 30 درصد افزايش دادند. بر اساس اين مصوبه، در بخش تعرفه‌هاي خدمات پرتو پزشكي بخش غيردولتي نيز تعرفه خدمات راديولوژي 50 درصد، سونوگرافي 30 ‌درصد، سي‌تي ‌اسكن 50 درصد، ام‌ آر آي صفر درصد و اسكن ايزوتوپ نيز 50 درصد افزايش مي‌يابند. دولت همچنين، سقف تعرفه‌هاي هزينه اقامت (هتلينگ) را به اين شرح تعيين كرد:
 

درجه بيمارستان

يك تختي

دو تختي

سه تختي

تخت روان

تخت نوزادان

تخت سوختگي

تخت pccu

تخت ccu

تخت ICCU و NICU

درجه يك

850000

730000

600000

490000

540000

1310000

800000

940000

1450000

درجه دو

680000

585000

480000

390000

430000

105000

640000

750000

1160000

درجه سه

510000

440000

360000

295000

325000

790000

480000

565000

870000

زير استاندارد

340000

290000

240000

200000

220000

525000

320000

380000

580000
 
بر اساس اين مصوبه، براي نسخه‌هايي كه مبلغ كل داروهاي آن كمتر از 30 ‌هزار ريال ‌باشد، مبلغ 3 هزار ريال به عنوان حق ارائه خدمات فني تعيين مي‌گردد و نيز براي نسخه‌هايي كه مبلغ كل داروهاي آن بيش از 30 هزار ريال است، مبلغ 4 هزار ريال به عنوان حق ارائه خدمات فني تعيين شد. حق فني ارائه داروهاي بدون نسخه (O.T.C) نيز 15 درصد مبلغ كل دارو و حداكثر تا 2 هزار ريال تعيين و براي داروخانه‌هاي شبانه‌روزي به ازاي پذيرش نسخه‌ها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد، 10 درصد به مبالغ فوق افزوده ‌شد. همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شد با همكاري وزارت رفاه و تأميـن اجتماعي ساز و كار نظـارت بـر اجراي تعرفـه‌هاي اين تصويب‌نامه را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه تنظيم و به دانشگاه يا دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و سازمان هاي بيـمه‌گر پايـه سـراسر كشور ابلاغ كند. بيمه مركزي ايران نيز موظف به پيگيري، نظارت بر حسن اجرا و ارائه گزارش مربوط به شوراي عالي بيمه خدمات درماني شد. اين تصويـب‌نامه در تاريخ 8/3/1387 با تأييد رئيس‌جمهور رسيد و توسط پرويز داودي، معاون اول وي براي اجرا ابلاغ شد.