خرید روسری سياست استعمارگرانه بوش در خاورميانه

استاد تاريخ دانشگاه ويرجينيا آمريكا طي اظهاراتي در قاهره سياست‌هاي رئيس‌جمهور آمريكا را در خاورميانه استعماري جديد خواند كه هدف آن سيطره بر منابع نفتي منطقه است.
به گزارش خبرنگار فارس در قاهره، دكتر “اليزابت تامسون” افزود: نظام “جرج بوش” تنها منافع شخصي برخي شخصيت‌هاي دولت آمريكا را در نظر دارد.
تامسون تاكيد كرد:‌ بوش به هيچ وجه به نصايح تعدادي فراوان از فرهنگيان آمريكايي اهميت نمي‌دهد، بلكه تنها افكار تعدادي اندك از مشاوران نزديك به خود را در نظر مي‌گيرد.
استاد دانشگاه ويرجينيا آمريكا اظهار كرد:‌دولت آمريكا تنها با هدف سيطره بر منابع نفتي خاورميانه به اين منطقه وارد شده‌است، در حالي كه با خصوصيات ملت‌هاي آن آشنا نيستند و موضوعي كه اين كمبود را شديد‌تر مي‌كند اين است كه بوش و مشاورانش داراي افكار مسيحي راست‌گراي متعصب هستند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: ‌فاجعه بزرگ اين است كه بيشتر تاريخ‌نويسان آمريكا معتقدند كه دموكراسي از طريق اشغالگري محقق نمي‌شود. بنابراين محال است ملت عراق از نيروهاي آمريكايي با روي خوش استقبال كند.