خرید روسری محققي:امكان ادامه تحصيل متخلفان آزمون دستياري

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت روز گذشته در يك نشست خبري از تدوين دستورالعمل خاص براي ادامه تحصيل متخلفان آزمون دستياري خبر داد.

به گزارش ايسنا، دكتر محمد علي محققي درباره نحوه برخورد با متخلفان آزمون دستياري و وضعيت ادامه تحصيل آنها، گفت: افرادي كه طبق آراي هياتهاي بدوي و تجديدنظر، تخلفشان به اثبات رسيده و مدت محروميت آنها به تاييد هيات‌هاي مزبور رسيده باشد، مي‌توانند پس از پايان دوره محروميت و با دستورالعمل خاصي ادامه تحصيل دهند.

وي اتمام دوره محروميت را از جمله شرايط ادامه تحصيل عنوان كرد و افزود: شركت مجدد اين دسته از داوطلبان در آزمون دستياري منوط به موفقيت در آزمون پذيرش دستياري و بر اساس مقررات جاري است.

به گفته محققي، اگر مدت محكوميت متخلفان براساس آراء قطعي ديوان عدالت اداري كاهش يافته باشد اين آرا به عنوان ملاك پايان محكوميت تلقي مي‌شود.

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت گفت: از لحاظ مقررات موجود آموزش پزشكي و تخصصي، بازگشت به تحصيل افرادي كه ورودشان غير قانوني بوده امكانپذير نيست مگر در صورت شركت مجدد در آزمون دستياري.