خرید روسری احمدي‏نژاد:بوش هرگز موفق به حمله نخواهدشد

رييس جمهوري اسلامي ايران گفت : به رغم اشتياق فراوان، آقاي بوش هرگز موفق به حمله به ا يران نخواهد شد و دوران رياست جمهور ي خود را با غصه اين آرزو به پايان خواهد برد. دکتر محمود احمدي نژاد بعدازظهر سه شنبه در کنفرانس خبري با حضور صدها خبرنگار رسانه اي مختلف جهان در حاشيه اجلاس فائو در پاسخ به سووال خبرنگاري مبني بر تهديد آمريکا به حمله نظامي ايران گفت: آقاي بوش خيلي علاقه مند است که به ايران حمله کند و بارها براي به دست آوردن بهانه اين حمله تلاش کرده اما شکست خورده است . رييس جمهوري افزود: موضوع هسته اي بهانه اي بيش نيست که آمريکا آن را دست آويزي براي حمله به ايران قرارداده است. احمدي نژاد تاکيد کرد فعاليت هاي ما کاملا قانوني، شفاف و زير نظر آژانس است اما قدرتهاي زورگو و دولت آمريکا برخي کشورها ازجمله رژيم جعلي صهيونيستي را به سلاح هسته اي مجهز کرده اند از آنها حمايت مي کنند که يک استاندارد دوگانه است و دوران استاندارد دو گانه پايان رسيده است .
رييس جمهوري تاکيد کرد که ما از تهديد ها نمي ترسيم و بيش از حق خود و خارج از قانون چيزي نمي خواهيم . رييس جمهوري افزود: ملت ايران صلح طلب است و نشانه اي از تجاوز ملت ايران به سايرين در تاريخ مشاهده نمي شود، ملت ايران ملت صلح برادري و عشق است و هيچ نگراني از اين تهديدها ندارد ، نگراني از آن کساني است که با دروغ و چپاول حقو ق ملت ها را تضييع مي کنند.
خبرنگاري از رييس جمهوري ايران در خصوص بسته پيشنهادي 5+ 1 سووال کرد. احمدي نژاد در پاسخ گفت ما هنوز بسته اي در يافت نکرده ايم ، پس از دريافت اظهار نظر خواهيم کرد. از احمدي نژاد در خصوص مذاکره با آمريکا سووال شد و اينکه چرا ايران از آمريکا به عنوان شيطان بزرگ نام مي بردکه وي با بيان اينکه اين حقيقت است امروز رييس دولت آمريکا آبروي ملت آمريکا را به حراج گذاشته چه کسي بايد پاسخ هزاران کشته در عراق، افغانستان، فلسطين و لبنان را بدهد .آيا شيطان جز اين عمل مي کند.
رييس جمهوري خاطرنشان کرد ملت ايران اهل صلح و گفت وگو است و براي حل مساله جهان زبان منطق را بهتر از زور مي دانيم اما بعضي ها فقط زبان تهديد را بلدند درحالي که زبان ملت ايران زبان منطق، فر هنگ و صلح است . رييس جمهور گفت: ما از دولت آمريکا خواستيم که رفتار خود را اصلاح کند زير ا از اين رفتار همه جهان ضرر مي کند اگر هم گفت وگو کنيم همين درخواست را خواهيم داشت . احمدي نژاد افزود: ملت ايران پرچمدار صلح است و ادبيات ايران سرشار از محبت و عشق است اما کساني که در 100سال اخير ريشه همه جنگها بوده اند و ميليونها انسان بي دفاع را کشته اند ملت ايران را متهم مي کنند و اين يک دروغ است براي چپاول ملت ايران . احمدي نژاد گفت به ملت ايران حق بدهيد که در مقابل زورگويي ها بايستد و از حقوق خود دفاع کند.
از رييس جمهوري ايران درخصوص انتخابات آمريکا و تاثير نتيجه آن بر روابط دو کشور سووال شدکه وي در پاسخ اظهار اميدواري کردانتخابات آمريکا آزادانه برگزار شود و افزود اما نشانه ها و دلايل فراواني داريم که انتخابات آمريکا آزاد نيست، فرقي نمي کند چه کسي راي بياورد، مهم جهت گيري و رويکردهاست . احمدي نژاد تاکيد کرد وضعيت جهان ظرفيت ادامه تنش زايي ها توسط دولت آمريکا را ندارد و ادامه اين وضع صدمات سنگيني براي دولت و ملت آمريکا خواهد داشت . احمدي نژاد افزود هرکسي انتخاب شود بايد تجاوزگري و اشغالگري را پايان دهد و فضاي تهديد را برچيند و گفت وگو را حاکم کند.
رييس جمهوري خاطر نشان کرد سال گذشته پيشنهاد مناظره با بوش باحضور خبرنگاران را در سازمان ملل دادم امسال هم پيشنهاد مي دهم که با نامزدهاي رياست جمهوري آمريکا در حضور خبرنگاران مسايل جهان را بررسي کنيم زيرا معتقديم گفت وگو و منطق بهتر از درگيريست. رييس جمهوري اسلامي ايران در ادامه نشست مطبوعاتي با خبرنگاران خارجي در رم گفت:با راه هاي سلطه طلبانه نمي توان مشکلات بشريت را حل کنيم . احمدي ن‍ژد در پاسخ به خبرنگاراني که در خصو ص اظهارات شب گذشته رياست جمهوري در مورد اسراييل سووال کردند گفت: ما دوستدار همه انسانها هستيم و فکر مي کنيم مشکلات امروز جهان را ه حل هاي انساني دارد و با راه هاي سلطه طلبانه نمي توان مشکلات بشريت را حل کرد .
احمدي نژاد افزود صحبتهاي شب گذشته من در واقع يک خبر بود و فکر مي کنم که همه کساني که مسايل جهان را پيگيري مي کنند به اين نتيجه رسيده اند که اين موضوع اتفاق مي افتد ( محو اسراييل ) چه ما دخالت داشته باشيم چه نداشته باشيم . رييس جمهور گفت :اين به نفع اروپا هم خواهد بود، چون که هزينه برخي جنايات صهيو نيست ها به مردم اروپا تحميل مي شود مامي خواهيم عدالت اجرا شود و از کشته شدن انسانها به شدت ناراحتيم . احمدي نژاد تاکيد کرد: حرف ما اين است که اجازه دهند ملت فلسطين دريک انتخابات آزاد سرنوشت خود را برگزيند. اين يک راه حل انساني و پايان 60 سال جنايت است . رييس جمهور گفت: ما خبر داديم که يک رژيم جعلي و اشغالگر رفتني است و فکر مي کنيم اين خبر براي همه انساندوستان و طرفداران صلح و برادري خبر خوشايندي است. اين يک خبر است که درحال وقوع است .
رييس جمهوري خاطر نشان کرد ديروز گفتم که هژوموني آمريکا در منطقه خاورميانه و جهان در حال اضمحلال است و ملت هاي خاورميانه از حضور دولت آمريکا هيچ چيزي جز جنگ و تهديد نصيب نبرده اند. از رييس جمهوري در خصوص افزايش قيمت محصولات نفت و کشاورزي و تاثير برگزاري اين اجلاس در جلوگيري از اين افزايش قيمت ها سووال شد . رييس جمهور گفت امروز افزايش قيمت محصولات کشاورزي را عادي نمي دانيم و معتقديم قيمت آنها به صورت مصنوعي تعيين مي شوند . احمدي نژاد گفت دراين افزايش قيمت ها دو علت دخالت دارد يکي اينکه سيستم بازار پاسخگوي شرايط نيست و ما نيازمند کنترل کننده قوي هستيم و دليل دوم نيز دخالت قدرتهاي سلطه گر است که معادلات جهاني را به نفع خود ناعادلانه تنظيم مي کنند . رييس جمهور تاکيد کرد امروز رشد عرضه بيش از رشد مصرف است اما قيمت به طور مصنوعي بالا مي رود و به اعتقاد ما سازمان هاي موجود براي کنترل اوضاع در انجام ماموريت خود ناتوان هستند و نيازمند سازو کارهاي جديد مي باشيم . خبرنگاري خطاب به رييس جمهوري ايران گفت :شما صحبت از عشق و محبت و صلح و برادري ميان ملتها مي کنيد اما از لحن سخنان شما چنين چيزي برداشت نمي شود . احمدي نژاد در پاسخ گفت :من دلم براي بشريت امروز مي سوزد و از کشته شدن انسانها متاسف مي شوم تلاش مي کنم که صلح برقرار شود و زور گويي و تجاوز ها از بين برود . رييس جمهور با تاکيد براينکه ملت ايران قرباني تروريسم است گفت متاسفم که امروز تروريست ها در آمريکا و برخي کشورها آزادانه زندگي مي کنند و فرمان ترور مي دهند .
وي افزود: ما نمي خواهيم در دنيا کشتار باشد و به نام صلح جنگ را تحميل کنند و به نام حقوق بشر کشتار و جنايت صورت گيرد ما مي خواهيم صلح و برادري باشد و دروغ و فريب نباشد اين حرفها ي من و امام من است .
خبرنگار ي بااشاره به عملکرد برخي کشورهاي اروپايي عليه ايران در دوران جنگ و سالهاي اخير اشاره کرد و دليل بي اعتمادي ايران به اروپايي ها را سووال کرد . احمدي نژاد گفت : البته همه قدرتهاي اروپايي اينگونه نيستند و بجز يکي دو کشور به دنبال صلح و روابط گسترده با ايران هستند . رييس جمهور افزود: ما قبل از انقلاب با چند کشور اروپايي و آمريکا و کانادا قرار داد هسته اي داشته ايم .و حتي پول آن را هم پرداخته بوديم اما آنها يک طرفه قرارداد را فسخ کردند و طبيعي است که ما به آنها اعتماد نکنيم .
احمدي نژاد بااشاره به اينکه ملت ايران تحميل و تجاوز را نخواهد پذيرفت گفت : پيشنهاد هاي ما به نفع ملت هاي اروپايي است مردم امروز اروپا که نقشي در جنگ هاي گذشته نداشته اند چرا بايد هزينه اين جنگ ها را پرداخت کنند و اين تحميل به مردم اروپاست و ما باان مخالفيم.
رييس جمهور افزود: شخصيت مردم اروپا قرباني دفاع از جنايات صهيونيست ها مي شود و شک ندارم که مردم اروپا با اين جنايات مخالفند اما آنچه امروز منتشر مي شود اينست که مردم اروپا موافق هستند و اين ظلم به مردم اروپا است احمدي نژاد افزود : اين را هم متوجه هستيم که دولت هاي اروپا دوست ندارند که صهيونيست ها در اروپا زندگي کنند اما نبايد آنها را به مردم فلسطين تحميل کنند .
رييس جمهور در خصوص روابط ايران و ايتاليا و انجام نشدن ديدار با مقامات ايتاليا در اين سفر سووال شدکه وي در پاسخ گفت: روابط ايران و ايتاليا تاريخي و دراز مدت است و بيشترين حجم روابط اقتصادي ايران واروپا متعلق به ايتاليا است .
احمدي نژاد افزود اين سفر براي شرکت در اجلاس فائو بود و برنامه اي براي ديدار دو جانبه نداشته ايم. ما ملت ايتاليا را دوست داريم و علاقه مند به گسترش روابط هستيم .
رييس جمهور ايران قبل از پاسخ گويي به سووالات خبرنگاران در سخناني با اشاره به سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) است گفت : آرمانهاي امام خميني آرمانهاي پيامبران الهي و حضرت عيسي مسيح است و بدون ترديد امام خميني مظهر حضرت مسيح در عصر ماست. او عاشق مردم و عدالت بود و براي ملت ها عاشقانه دل مي سوزاند . احمدي نژاد گفت: امام خميني پرچمدار عشق و محبت و مبارزه با ستم و خواهان ازادي بود و همچون پيامبران الهي و حضرت مسيح عدالت را ترويج مي کرد . احمدي نژاد گرفتاري امروز بشريت را ناشي از بي عدالتي ها و و تضييع حقوق انسانها دانست . رييس جمهور به مشکلات امروز کشورهاي اشغال شده همچون عراق، فلسطين و افغانستان و کشتار مردم بي دفاع انها اشاره کرد و گفت مشکل امروز دنيا مديريت انسانهاي صالح در مراکز اصلي مديريت جهاني است و قرار گرفتن بخشي از قدرت و ثروت ملتها دردست انسانهاي ناصالح است .
احمدي نژاد بابيان اينکه امام آمد و در مقابل قدرتهاي فاسق ايستاد و کرامت انساني و عشق و محبت را به روي آنها گشود گفت ما امروز با تبعيت از امام خواهان کرامت، آزادگي ، عدالت و حفظ حقوق براي همه انسانها هستيم و همه بايد دست به دست هم دهيم و جهاني بر پايه عشق و عدالت بسازيم . احمدي نژاد تاکيد کرد البته قدرتهاي زورگو اين پيام را بر نمي تابند و در برابر آن صف آرايي مي کنند امابايد بدانيم که تنها راه بشريت و رفع بحرانها و حل عادلانه مشکلات جهان پيروي از راه امام خميني ( ره) است که راه پيامبران و صالحان و راه حضرت مسيح است .