خرید روسری خداحافظی غیر منتظره حیدری از کشتی

مرد شش مداله کشتی آزاد کشورمان در میان ناباوری همگان با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری، کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم و مرد شش مداله کشتی آزاد ایران دقایقی پیش در حالیکه در مبارزه با جعفر دلیری تایم اول را با پیروزی 4 برصفر پشت سرگذاشته بود از ادامه مبارزه با این حریف کرمانشاهی خودداری کرد.

حیدری با انصراف از ادامه کشتی با دلیری چهار گوشه تشک را بوسید و از دنیای قهرمانی خداحافظی کشتی کرد.

حیدری با این اقدام خود تمامی تماشاگران، خبرنگاران و مسئولان فدراسیون کشتی را شوکه کرد به طوری که برگزاری مسابقات تا 15 دقیقه تعطیل شد و حاضرین در سالن یک صدا قهرمان کشتی ایران را تشویق می کردند.