خرید روسری ادعاي بركناري مقطعي برادر احمدي‌نژاد!

عباس پاليزدار، كانديداي گروه ستادهاي مردمي حاميان احمدي‌‏نژاد، در سخناني مدعي شد: از هر زاويه‌اي بخواهيم به مفاسد اقتصادي بنگريم، مصيبت بيشتري را خواهيم ديد. اما رئيس‌جمهور در برخورد ‏با مفاسد اقتصادي با هيچ كس تعارف ندارد. وقتي گزارش‌هايي مبني بر تخلف برادر رئيس‌جمهور به عنوان ‏بازرس ويژه به رئيس جمهور مي‌رسد، احمدي‌نژاد فوراً او را بركنار مي‌كند كه بعداً مشخص مي‌شود اين ‏گزارش‌ها بي‌پايه و اساس بوده است، كه اين اقدام رئيس‌جمهور مي‌تواند امتياز بزرگي براي ملت ايران باشد.‏