خرید روسری تصميمات دولت براي مسکن ابلاغ شد

دولت با هدف تسريع در انبوه سازي مسکن در کشور، رقم تسهيلات ساخت مسکن را از 10 هزار ميليارد تومان به 27 هزار ميليارد تومان افزايش داد و به بانک‌هاي مسکن و ملي نيز اجازه داد 30 ميليارد ريال اوراق مشارکت جهت اعطاي تسهيلات براي ساخت مسکن منتشر کنند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد ساماندهي توليد وعرضه مسکن، بانک مرکزي موظف شد براي اجراي طرح هاي ساخت مسکن از طريق بانک هاي عامل در سال 1387، مبلغ 17 هزار ميليارد تومان علاوه بر 10 هزار ميليارد تومان بابت طرح هاي تعهد شده براي ساخت مسکن بر اساس بند “د” تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور (مجموعاً مبلغ 27 هزار ميليارد تومان برا سالهاي 1386 و 1387 ) تسهيلات بانکي پرداخت نمايد.
بر اساس اين مصوبه ، کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت مسکن ، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهيلات نظارت کرده و گزارش آن را در مقاطع سه ماهه به شوراي مسکن ارائه خواهند کرد.
بر اين اساس ، تمامي اعضاي تعاوني‌هاي مسکن در قالب تعاوني و نيز افراد غير تعاوني به صورت انفرادي که خود مالک زمين بوده و و واجد شرايط بند “د” تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور (زمين‌هاي اجاره 99 ساله و ساير طرح‌هاي دولت در بخش مسکن) مي‌باشند براي ساخت واحدهاي خود از محل اعتبارات تبصره ياد شده مشمول پرداخت تسهيلات مي‌گردند.
دولت در مصوبه ديگر، همچنين به بانک‌هاي مسکن و ملي نيز اجازه داد به ترتيب نسبت به انتشار 2 هزار ميليارد تومان و يک هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت جهت اعطاي تسهيلات براي ساخت مسکن اقدام نمايند.
بر اين اساس ، نرخ اوراق ياد شده 17 و 5 درصد و با سر رسيد پنج ساله خواهد بود 2 در صد از نرخ سود اوراق مذکور توسط دولت از محل يارانه‌هاي تخصيصي در بودجه‌هاي سنواتي پرداخت مي گردد.
بر اساس اين مصوبه ، نمايندگان ويژه رييس‌جمهور به منظور اجراي تعهدات پرداخت يارانه نرخ سود تسهيلات بانکي وجوه توديع شده نزد بانک عامل به عنوان هزينه قطعي منظور مي‌شود.
همچنين بانک عامل موظف است در مقاطعي که وزارت مسکن و شهر سازي اعلام مي‌کند وجوه پرداختي را به حساب‌هاي مربوط منظور و اعلاميه را به وزارتخانه‌ مذکور ارايه نمايد.

اين مصوبات از سوي معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.