خرید روسری تصاویر دیدنی: تساوی اتریش و لهستان

بازی تیم های اتریش و لهستان علی رغم فشردگی و رقابت تنگاتنگ موجود، با تساوی یک بر یک به پایان رسید.