خرید روسری تصاوير تجليل رئيس‌جمهور از کشاورزان نمونه